Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Osoby prywatne
Firmy
Organizacje


 


Ważne c.d.
.

 
  Faktury z roku
  poprzedniego
  nie mogą być
  podstawą  do
  rozliczeń w ro-
  ku bieżącym.
.
 Zgromadzone
    na  koncie
  RZ/RDD środki
  powinny  być
  wykorzystane
  do końca mar-
  ca roku nastę-
  pnego.
  Na pisemny
  wniosek termin
  wykorzystania
   może  być
   przesunięty
   w czasie.

 
 
  Do celów pozy-
  skiwania dar-
  czyńców oraz
  płatników 1%,
    posiadacz
  Umowy może
  posługiwać się
  gotowymi ulot-
  kami
 
Do pobrania

  lub wykona -
  nymi wg włas-
  nego pomysłu.

 

 


 

 

 


   Fundacja Ja i mój dom w b.r. udostępnia swój rachunek bankowy dla pozyskiwania środków finansowych (m.in. przez uczestnictwo w akcji zbierania 1%) na realizację indywidualnych potrzeb domu zastępczego [w tym rodzinnych domów dziecka i zawodowych  rodzin zastępczych] ze  szczególnym uwzględnieniem potrzeb  jej  wychowanków.
   'Osoby' = rodziny zastępcze (wszystkie formy zastępczej opieki rodzinnej), zainteresowane takim sposobem pomocy, winny pobrać w zakładce "Do pobrania" wniosek
 oraz umowę, wypełnić je w 2 egzemplarzach i przekazać na adres Fundacji. Po zaakceptowaniu i podpisaniu przez Zarząd Fundacji, jeden egzemplarz zostanie przesłany na adres podany we wniosku.
  
    Przysłanie do Fundacji wniosku oznacza, że wnioskodawca zapoznał się dokładnie z treścią wniosku, z treścią umowy oraz z wyjaśnieniami znajdującymi się na tej stronie.

Wskazania 1 % za 2018 rok

                                      wskazania-za-2018-r---1.pdf 
                                       2019 - WSKAZANIA ZA 2018 R - CZ 1

                                    wskazania-za-2018-r---2.pdf 
                                     2019 - WSKAZANIA ZA 2018 R - CZ 2


Wskazania 1% za 2017 rok

 
2018-wskazania-1-za-2017-rok.pdf 
Wg aktualnych umów /z aneksem/ 

Wskazania 1% za 2016 rok

wskazania-1-podatku-za-16r-do-umow-z-aneksem.pdf 
ANEKS PODPISANY DO 27 X 17 
brak-wskazan.pdf 
UMOWY BEZ WSKAZAŃ; UMOWY ROZWIĄZANE 

 
WYKAZ WSKAZAŃ W 2016 ROKU (1% ZA 2015)
 
 wskazania-1-podatku-za-15r-1.pdf   Wykaz wg umów: 1/07-10/11 ; wskaznia-1-za-15r-2.pdf      Wykaz wg umów 11/11 - 3/16  
  
WYKAZ WSKAZAŃ W 2015 ROKU
  Zgrupowanie wskazań wg kodów:
 

Wskazania 1 % w 2015 roku - 1
czytaj dalej...

Wskazania 1% w 2015 roku - 2
czytaj dalej...

Wskazania 1% w 2015 roku - 3
czytaj dalej...

Wskazania 1% w 2015 roku - 4
czytaj dalej...
 

 
Wykaz wskazań_2014 - 1
czytaj dalej...

Wykaz wskazań_2014 - 2
czytaj dalej...

Wykaz wskazań_2014 - 3
czytaj dalej...

Wykaz wskazań_2014 - 4
czytaj dalej...

2013. Wykaz wskazań 1% podatku.
Kody od 1/2008 do 18/2009 czytaj dalej...
 
2013. Wykaz wskazań 1% podatku. c.d.
Kody od 20/2009 do 6/2011 czytaj dalej...

2013. Wykaz wskazań 1% podatku. c.d. [2]
Kody od 7/2011 czytaj dalej...
  

Wykaz wskazań 1 % z podatku. Otrzymane w 2012r.
Zestawienie wpłat (L.p. 1 - 25) czytaj dalej...

c.d. wykazu wskazań 1 % z podatku. Otrzymane w 2012r.
Zestawienie wpłat [pozycje 27 - 58] czytaj dalej...

c.d. [2] wykazu wskazań 1 % z podatku. Otrzymane w 2012r.
Zestawienie wpłat [pozycje 59 - 81] czytaj dalej...

2011r. Wykaz wskazań darowizn oraz 1 % z podatku. 2011r.
Zestawienie wpłat (L.p. 1 - 26) czytaj dalej...

2011r. C.d. wykazu wskazań darowizn oraz 1 % z podatku. 2011r.
(Zestawienie wpłat (L.p. 27 - 50) czytaj dalej...

2011r. C.d. wykazu wskazań darowizn oraz 1 % z podatku. 2011r.
2011r. C.d. zestawienia wpłat [L.p. 51 - 64] czytaj dalej...

1% i darowizny ze wskazaniem przeznaczenia w 2010r
Zestawienie wpłat (Lp 1-26) czytaj dalej...


1% i darowizny ze wskazaniem przeznaczenia w 2010r
Zestawienie wpłat (Lp 27-51) czytaj dalej...


Wskazania darowizn i 1% w 2009 r.
Zestawienia wpłat ze wskazaniem. czytaj dalej...

Wskazania darowizn i 1% w 2008 r.
czytaj dalej...

 

 

 


Ważne
dla korzystających

 z pomocy

.

  Dla każdej 'Osoby', z którą pod- pisano Umowę, zostaje  założone oddzielne konto analityczne.
Na  koncie  tym  prowadzony  jest rejestr wpływów i wydatków.
 


  Zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na potrzeby  zgodne  z celami  statutowymi  Fundacji. Cele te zostały zacytowane  we  Wniosku
o użyczenie konta.

 
Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  a) utrzymanie, modernizację lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;

  b)
opiekę medyczną lub psychologiczną  dzieci;

  c)  wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcenie zawodowe) wychowanków;

   d)  wypoczynek  wakacyjny  (i rekreację);

   e)  usamodzielnienie  i  opiekę  następczą;

  f)  przeciwdziałanie   bezrobociu i  uzależnieniom. 

 

  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub KP.

   Faktura powinna być wystawiona na dane Fundacji: FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM W ŁODZI, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11, NIP 728-22-20-761. Jednocześnie na tak wystawionej  fakturze powinny być umieszczone dane osobowe  odbiorcy [rodziny zastępczej, rdd], np: Odbiorca: RDD Pelagia Wesoła ul. Nieistniejąca 1 00-002 Radość

  W uzasadnionych przypadkach dokument moze być wystawiony bezpośrednio na dane osobowe rodziny zastępczej [rdd].

  Koniecznie musi być potwierdzone, że faktura została zapłacona.
.


  Na odwrocie oryginału faktury osoba odpowiedzialna z ramienia danej rodziny zastępczej [rdd] musi umieścić następujące informacje:
 
  - Zakupione artykuły [usługi] zostały przeznaczone na:....[należy określić cel z podaniem odpowiedniej literki od a do f], korzystać z tego będą wychowankowie:..... np Kasia i Wojtek.

  - Zakup został sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji JA I MÓJ DOM - ze wskazań 1% [lub z darowizny].

  - Podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.


WYJAŚNIENIE  DO  WYKORZY- STYWANIA ŚRODKÓW W CELU "a":

- NA ODWROCIE FAKTURY DOKU- MENTUJĄCEJ WYDATKI  ZWIĄZANE Z  REMONTAMI ORAZ Z WYPOSA- ŻENIEM  DOMU  ORGAN  PROWA- DZĄCY MUSI UMIEŚCIĆ INFORMA- CJĘ, ŻE NIE PRZEZNACZYŁ NA TEN CEL ŚRODKÓW.

 - ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE SĄ UŻYCZANE RZ NA OKRES WYKONY- WANIA  ZADAŃ  I  POWINIEN  BYĆ WPISANY DO  FUNDACYJNEGO  ZE- SZYTU  INWENTARZOWEGO.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony