Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Czym jest rodzinna opieka zastępcza
Adopcja a rodzicielstwo zastępcze
Formy rodzinnej opieki zastępczej
Jak zostać rodzicem zastępczym

 

 

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zostać rodzicem zastępczym?

W myśl obowiązujących przepisów pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

·         Dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem ośrodka prowadzącego przygotowanie do tej funkcji,

·         Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

·         Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich (nie byli karani),

·         Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie im została zawieszona,

·         Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,

·         Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwa opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,

·         Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,

·         Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Spełnienie wszystkich w/w przesłanek pozwala ubiegać się o powierzenie funkcji rodziny zastępczej.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony