Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Aktualności
Do pobrania
Czytelnia
Wyniki sondaży
Archiwum
Linki
Wiadomości Klubowe
Klauzule RODO

 

Kierownik Klubu SAKWA ROZMAITOŚCI - Mariola Dąbrowska

 

Kierownik Klubu ELFIKI - Małgorzata  Skoneczka

 

REGULAMIN PUNKTU KLUBÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH FUNDACJI JA I MÓJ DOM W ŁODZI

§ 1.

  KLUBY RODZIN ZASTĘPCZYCH działają przy Biurze Fundacji JA I MÓJ DOM w Łodzi ul. Próchnika 23 m. 27 w oparciu o uchwałę Zarządu z dnia 21.06.2019 roku. 

§ 2.

   1. CELEM KLUBÓW JEST:

 • stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom zastępczym Łodzi i nie tylko oraz organizowanie róznych spotkań dla środowiska rodzinnej pieczy zastępczej;
 • wspieranie rodzin zastępczych poprzez podnoszenie świadomosci w zakresie funkcjonowania i rozwoju rodziny, podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wychowania oraz w procesie przygotowywania młodzieży do samodzielnego życia;
 • tworzenie i wspieranie istniejących grup wsparcia przez pomoc o charakterze socjalnym - pomoc przez SAKWĘ ROZMAITOŚCI.

   2. Działania mogą być w formie grup zamkniętych (sekcje klubowe, grupy wsparcia) lub grupu otwarte, mogą być prowadzone w pomieszczeniu Klubu lub w przestrzeni zewnętrznej (np. imprezy plenerowe, wycieczki i inne).

    3.  Działalność klubowa moźe być prowadzona jako działalność odpłatna  i nieodpłatna.

    4. Formy działania klubowego obejmują:

 • zajęcia zoganizowane: wycieczki dla podopiecznych i sympatyków rodzinnej pieczy zastępczej, spotkania z wykwalifikowanymi specjalistami oraz różne zajęcia dla opiekunów i dzieci;
 • zajęcia własne: udostępnienie pomieszczenia Klubu w celu organizacji innych zajęć przez nieformalne grupy rodzin zastępczych.

§ 3.

ORGANIZACJA KLUBÓW:

    1. Aby zostać członkiem Klubu każdy chętny rodzic zastępczy zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji Członkowskiej, wpłacić jednorazowe wpisowe oraz wpłacać kwartalną składkę na funkcjonowanie Klubu.

    2. Zajęcia zorganizowane odbywają się wg harmonogramu zajęć ustalonych przez Organizatoa oddzielnie na każdy miesiąc.

   3. Na zajęcia zorganizowane obowiązują zapisy. W przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc Organizator może wprowadzić listy rezerwowe.

   4. Ze względów bezpieczeństwa, ilość osób przebywających w Klubie nie może przekroczyć 25 osób (wliczając w to i dorosłych i dzieci).

   5. Zajęcia własne mogą odbywać się w dniach i godzinach otwarcia  Biura Fundacji po wcześniejszym ustaleniu terminu.

   6. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia uczestnika do zajęć.

§ 4.

   1. Warunkami uczestnictwa w klubie są:

 • akceptacja postanowień niniejszego regulaminu,
 • akceptacja postanowień Regulaminu Uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez sekcje klubowe:
  • Klub Sakwa Rozmaitości      lub/i
  • Klub ELFIKI przy Fundacji JA I MÓJ DOM
 • spełnianie kryterii Uczestnika wg § 3.
 • W przypadku nieprzestrzegania regulaminów Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Klubie.

   2. Uczestnicy zobowiązani są do:

 • utrzymania czystości na terenie Klubu,
 • dbanie o mienie będace na wyposażeniu Klubu oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 • prestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych.

  3. Za spowodowane straty czy zniszczenia finansową odpowiedzialność ponosi  Uczestnik.

  4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przyprowadzone do Klubu lub na zajęcia zorganizowane. Osoby prowadzące lub animatorzy nie przejmują odpowiedzialnosci za dzieci przebywające w Klubie lub na zajęciach.

§ 4.

     Postanowienia końcowe: 

 • Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmiany tresci niniejszego regulaminu, w porozumieniami z Kierownikami Klubu, w dowolnym czasie.

Za  Zarząd: 

/-/ Ewa Bielecka

 

   

 

 

.

.

Konto Bankowe na odpłatności Klubowe:

85 102 3378 0000

1502 0359 3167

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony