Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie finansowe 03


 

                       RACHUNEK WYNIKÓW

         

                                  za  rok  2003

              Kwota za rok  
Poz.                     W y s z c z e g ó l n i e n i e    
   

2002

2003

 A PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 49162,08 78742,86
   I Wpłaty  od  Fundatorów 0 0
  II Inne  przychody  określone  statutem 49162,08 78742,86
 B KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 55111,55 79459,97
 C WYNIK  NA  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ -5949,47 -717,11
 D KOSZTY  ADMINISTRACYJNE 6156,95 6237
   I Zużycie  materiałów 573,31 270,52
  II Usługi obce 1825,44 2694,58
 III Koszty amortyzacji 1902,2 2441,9
 IV Pozostałe koszty 1856 830
 E POZOSTAŁE PRZYCHODY 72,4 1428,06
 F POZOSTAŁE KOSZTY 0 1776,7
 G PRZYCHODY FINANSOWE 406,88 0
 H KOSZTY FINANSOWE 0 0
 I WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI  (C-D+E-F+G-H) -11627,14 -7302,75
 J ZYSKI I STRATY NADZWYCZJNE 0 0
  I Zyski  nadzwyczajne    
 II Straty nadzwyczajne    
 K ZYSK/STRATY ZWIEKSZENIE/ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU STATUTOWEGO ROKU NASTĘPNEGO -11627,14 -7302,75
       

* * *

B I L A N S

na  dzień  31  grudnia  2003 r.

                      Stan  na   dzień  
Poz   Wykaz   aktywów   i   pasywów    
   

31.12.2002

31.12.2003

                                    AKTYWA 19437,25 12134,5
A MAJĄTEK  TRWAŁY 16115,9 11897,3
     I Wartości niematerialne i prawne    
    II Rzeczowy majątek trwały 16115,9 11897,3
   III Finansowy majątek trwały    
B MAJĄTEK  OBROTOWY 3321,35 237,2
     I Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego    
    II Należności i roszczenia 2270  
   III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu    
   IV Środki pieniężne 1051,35 237,2
  PASYWA 19437,25 12134,5
A FUNDUSZE  WŁASNE 19437,25 12134,5
     I Fundusz statutowy 31064,39 19437,25
    II Wynik finansowy za rok obrachunkowy -11627,14 -7302,75
B REZERWY    
C ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE    
D ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE    
I Zobowiązania    
II Fundusze specjalne    
E ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE    
  I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW    

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony