Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie finansowe 05


 

                       RACHUNEK WYNIKÓW

         

                                  za  rok  2005

              Kwota za rok
Poz.                     W y s z c z e g ó l n i e n i e    
   

2004

2005

 A PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 34764,63 47503,35
   I Wpłaty  od  Fundatorów 0 0
  II Inne  przychody  określone  statutem 34764,63 47503,35
 B KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 30476,35 44467,37
 C WYNIK  NA  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ 4288,28 3035,98
 D KOSZTY  ADMINISTRACYJNE 4705,3 5433,75
   I Zużycie  materiałów 77,99 534,18
  II Usługi obce 2249,51 2715,97
 III Koszty amortyzacji 2377,8 2183,6
 IV Pozostałe koszty    
 E POZOSTAŁE PRZYCHODY 594 384
 F POZOSTAŁE KOSZTY 0  
 G PRZYCHODY FINANSOWE 0  
 H KOSZTY FINANSOWE 0  
 I WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI  (C-D+E-F+G-H) 176,98 -2013,77
 J ZYSKI I STRATY NADZWYCZJNE 0  
  I Zyski  nadzwyczajne    
 II Straty nadzwyczajne    
 K ZYSK/STRATY ZWIEKSZENIE/ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU STATUTOWEGO ROKU NASTĘPNEGO 176,98 -2013,77
       

* * *

B I L A N S

na  dzień  31  grudnia  2005 r.

         
Poz   Wykaz   aktywów   i   pasywów                 Stan  na dzień
    31.12.2004 31.12.2005
                                    AKTYWA 12311,58 10297,81
A MAJĄTEK  TRWAŁY 12237,5 10250
     I Wartości niematerialne i prawne    
    II Rzeczowy majątek trwały 12237,6 10250
   III Finansowy majątek trwały    
B MAJĄTEK  OBROTOWY 73,98 47,81
     I Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego    
    II Należności i roszczenia    
   III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu    
   IV Środki pieniężne 73,98 47,81
  PASYWA 12311,58 10297,81
A FUNDUSZE  WŁASNE 12311,58 10297,81
     I Fundusz statutowy 12134,5 12311,58
    II Wynik finansowy za rok obrachunkowy 177,08 -2013,77
B REZERWY    
C ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE    
D ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE    
I Zobowiązania    
II Fundusze specjalne    
E ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE    
  I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW    

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony