Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie finansowe 04


                         RACHUNEK WYNIKÓW          
                                                za  rok  2004
              Kwota za rok
Poz.                     W y s z c z e g ó l n i e n i e    
   

2003

2004

 A PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 78742,86 34764,63
   I Wpłaty  od  Fundatorów 0 0
  II Inne  przychody  określone  statutem 78742,86 34764,63
 B KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 79459,97 30476,35
 C WYNIK  NA  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ -717,11 4288,28
 D KOSZTY  ADMINISTRACYJNE 6237 4705,3
   I Zużycie  materiałów 270,52 77,99
  II Usługi obce 2694,58 2249,51
 III Koszty amortyzacji 2441,9 2377,8
 IV Pozostałe koszty 830  
 E POZOSTAŁE PRZYCHODY 1428,06 594
 F POZOSTAŁE KOSZTY 1776,7 0
 G PRZYCHODY FINANSOWE 0 0
 H KOSZTY FINANSOWE 0 0
 I WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI  (C-D+E-F+G-H) -7302,75 176,98
 J ZYSKI I STRATY NADZWYCZJNE 0 0
  I Zyski  nadzwyczajne    
 II Straty nadzwyczajne    
 K ZYSK/STRATY ZWIEKSZENIE/ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU STATUTOWEGO ROKU NASTĘPNEGO -7302,75 176,98
       

* * *

B I L A N S

na  dzień  31  grudnia  2004 r.

         
Poz   Wykaz   aktywów   i   pasywów                 Stan  na dzień
   

31.12.2003

31.12.2004

                                    AKTYWA 12134,5 12311,58
A MAJĄTEK  TRWAŁY 11897,3 12237,5
     I Wartości niematerialne i prawne    
    II Rzeczowy majątek trwały 11897,3 12237,6
   III Finansowy majątek trwały    
B MAJĄTEK  OBROTOWY 237,2 73,98
     I Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego    
    II Należności i roszczenia    
   III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu    
   IV Środki pieniężne 237,2 73,98
  PASYWA 12134,5 12311,58
A FUNDUSZE  WŁASNE 12134,5 12311,58
     I Fundusz statutowy 19437,25 12134,5
    II Wynik finansowy za rok obrachunkowy -7302,75 177,08
B REZERWY    
C ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE    
D ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE    
I Zobowiązania    
II Fundusze specjalne    
E ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE    
  I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW    

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony