Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie merytoryczne 2009


 
Sprawozdanie

z działalności Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi za 2009 rok.

 

1.     Nazwa Fundacji:Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej – JA I MÓJ DOM w Łodzi

Siedziba: Łódź ul Chałasińskiego 11
Adres: 92-751 Łódź ul. Chałasińskiego 11.

Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199423; numer

REGON 472053752. Posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Członkowie Zarządu Fundacji według wpisu w rejestrze sądowym na dzień 31.12.2007:

·         Prezes - Zdzisław Brewiński

·         Wiceprezes: Krystyna Brewińska

·         Sekretarz: Wojciech Droszczyński

Członkowie Komisji Rewizyjnej według wpisu w rejestrze sądowym na dzień 31.12.2007:

·         Ryszard Szmigiero

·         Zbigniew Wolak

·         Antoni Pisarski

 
Cele Fundacji:

Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla :

·         utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich dla dzieci odrzuconych i osieroconych

·         organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami

·         organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych

·         tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków.

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

1) W 2009 roku kontynuowana była działalność statutowa na rzecz rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz dla byłych wychowanków rodzinnej opieki zastępczej (opieka następcza) w zakresie (§ 7. p.1 i 2 Statutu):

a/ utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego b/ opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci

c/ wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków

d/ wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży

e/ usamodzielniania się wychowanków i opieki następczej nad nimi

f/ przeciwdziałania uzależnieniom
 

2) Zadania wg § 7 p. 4 i 5: „wspieranie inicjatyw uświadamiających potrzeby i możliwości tworzenia systemu rodzinnej opieki zastępczej oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi środowiskami związanymi z działalnością opiekuńczą dla dzieci odrzuconych i osieroconych”, Fundacja realizowała przez:

a)     organizację i współfinansowanie obchodów Wojewódzkich Dni Zastępczego Rodzicielstwa: Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych w Poddębicach - 30 maja 2009r

b)     Udział w konferencjach i przedsięwzięciach organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Ośrodek Rodzin Zastępczych Szansa, Fundację Pomocy Dzieciom Happy Kids i innych organizacji i instytucji działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego

c)     W ramach współpracy z Łódzkim Oddziałem Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Fundacja dofinansowała wyjazd do Holandii 10 łódzkich rodzin zastępczych na przełomie kwietnia i maja 2009r (Zaproszenie holenderskiej Fundacji Tulipan).

d)     Dla 29 dzieci z rodzin zastępczych Fundacja zorganizowała i współfinansowała turnus kolonijny w Istebnej

e)     Fundacja uczestniczyła w szkoleniu wolontariuszy do pracy z dziećmi w rodzinach zastępczych zorganizowanego przez Oratorium im św. Jana Bosko Fundacja.

f)       Fundacja otworzyła i finansuje Klub Bilardowy dla rodzin zastępczych i rdd zorganizowanych w Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa.

g)     Jesienią, Fundacja zorganizowała i dofinansowała wyjazd rodzin zastępczych na „Święto Pieczonego Ziemniaka” zorganizowanego przez Rodzinny Dom Dziecka w Kiedosach.

h)     Wspólnie ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa, przy współpracy z Ośrodkiem Rodzin Zastępczych Szansa, Fundacja zorganizowała „Konkurs Świąteczny na prace artystyczne”. Wpłynęło ponad 90 prac wykonanych w różnych technikach.

i)        Wspólnie ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa, przy współpracy z Ośrodkiem Rodzin Zastępczych Szansa i z Akademią Humanistyczno - Ekonomiczną zorganizowane zostało „Spotkanie przy choince” dla dzieci z rodzin zastępczych i rdd (połączone z wystawą prac konkursowych). Mikołaj przygotował około 300 paczek. Wszystkie prace konkursowe zostały nagrodzone. Zadanie było dofinansowane przez regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

j)       Około 30 rodzin zastępczych (w tym rdd) podpisało z Fundacją Umowę Użyczenia Konta Fundacji na zbiórkę środków finansowych na potrzeby statutowe tych RZ i RDD. Dla tych RZ Fundacja prowadzi rachunkowość na wydzielonych kontach analitycznych.

 

3) Na rzecz opieki następczej kontynuowane były zadania pomocowe w ramach budowy systemu wsparcia dla byłych wychowanków rodzinnej opieki zastępczej (Zadania wg § 7 p. 8).

 

W ciągu roku 2009, z różnych form pomocy skorzystało około 300 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze spokrewnione, zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).

 

Łączny koszt realizacji zadań statutowych wyniósł ponad 256 000 zł

 

·         utrzymanie i wyposażenie domów zastępczych: ok.75 000 zł;

·         opiekę medyczna dla dzieci: ok. 15 000 zł;

·         wykształcenie (wydatki szkolne): około 20 000 zł;

·         wypoczynek wakacyjny: ok. 58 000 zł;

·         pomoc przy usamodzielnianiu oraz opieka następcza: 40 000 zł;

·         Dni Zastępczego Rodzicielstwa i impreza gwiazdkowa ponad 27 000 zł

·         potrzeby ośrodka wsparcia dla byłych wychowanków: ponad 3 500 zł

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 

4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów ich świadczeń;

 

Przychody Fundacji:

1) darowizny pieniężne:                      63 277,07

z tego:

- Fundacja św Mikołaja      13 980,00

- RCPS w Łodzi                  8 000,00

- Fundacja ORLEN              2 000,00

- Rotary Klub Łódź             1 500,00

- od osób fizycznych        37 797,07

2) przekazany 1% podatku:                161 894,06

3) darowizny rzeczowe:                       41 543,23

z tego:

- od Hipermarket Selgros     12 784,95

- ZPM Grot                         7 739,30

- pozostali                          4 383,19

RAZEM:                                        266 714,36
 
Rozchody Fundacji:

·         na realizację zadań statutowych: 256 403,38 zł

·         koszty administracyjne:                  6 356,80 zł

Razem:                                         262 760,18 zł

Struktura kosztów administracyjnych:

·         Zużycie materiałów i energii            914,87

·         Usługi obce                               2 935,89

·         Amortyzacja                              1 470,76

·         Pozostałe                                  1 035,28

Razem:                                         6 356,80
 

Wszystkie cele i zadania Fundacji realizowane były nieodpłatnie.

 
5. Zatrudnienia i wynagrodzenia:
 

a)     W Fundacji nie ma zatrudnionych pracowników.

b)     Fundacja nie wypłaciła żadnych nagród, premii i innych świadczeń.

c)     Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie.

d)     Nie było umów o dzieło.

e)     Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

f)       Fundacja posiada lokatę bankową w PKO BP w wysokości 83 000 zł., na rachunku bieżącym saldo na koniec roku obrachunkowego wynosiło: 11 362,02 zł

g)     Fundacja nie nabyła obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

h)     Fundacja nie posiada nieruchomości.

i)        Wartość nabytych w roku 2009 pozostałych środków trwałych wynosi 1694,02 zł

j)      Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2009r. wynoszą 101 525,46 zł, a krótko terminowe zobowiązania na dzień bilansowy: 2 027,45 zł.

 

6. Działalność zlecona:

 

Fundacja nie wykonywała zadań zleconych.

 

7. Rozliczenia podatkowe:

 

Fundacja nie ma zobowiązań finansowych ani rzeczowych wobec Skarbu Państwa.

Roczna deklaracja podatkowa CIT-8 wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową została złożona.

 

8. Informacja o proponowanym sposobie wykorzystania nadwyżki.

Za rok 2009 wystąpiła nadwyżka w działalności Fundacji w wysokości 5 738,92 zł. Nadwyżka zwiększy fundusz statutowy roku 2010, co zapewni płynność realizacji zadań do czasu nowych wpływów z odpisów podatkowych.

9.     Dodatkowe informacje.

 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola.

Wszystkie prace w Fundacji wykonywane są społecznie.
 
 
Zarząd Fundacji:
/-/ Zdzisław Brewiński
/-/ Krystyna Brewińska
/-/ Wojciech Droszczyński
 
 
Łódź, dnia 30 marca 2010 roku

Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony