Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie finansowe 2009


 
                RACHUNEK WYNIKÓW
         
 
 

                          za rok 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kwota
za rok
Poz.
                    W y s z c z e g ó l n i e n i e
 
 
 
 
2008
2009
 A

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

318311,71
266714,36
 I
Wpłaty od Fundatorów
0
0
 II
Inne przychody określone statutem
318311,71
266714,36
 B

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

238323,05
256403,38
 C
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
79988,66
10310,98
 D
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
7441,37
6356,80
   I
Zużycie materiałów
1826,74
914,87
 II
Usługi obce
3397,75
2935,89
 III

Koszty amortyzacji

1136,4
1470,76
 IV

Pozostałe koszty

1080,48
1035,28
 E

POZOSTAŁE PRZYCHODY

0
0
 F

POZOSTAŁE KOSZTY

0
0
 G

PRZYCHODY FINANSOWE

780,68
1784,74
 H

KOSZTY FINANSOWE

0
0
 I

WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C-D+E-F+G-H)

73327,97
5738,92
 J

ZYSKI I STRATY NADZWYCZJNE

 
 
 I
Zyski nadzwyczajne
 
 
 II

Straty nadzwyczajne

 
 
 K

ZYSK/STRATY ZWIEKSZENIE/ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU STATUTOWEGO ROKU NASTĘPNEGO

73327,97
5738,92
 
 
 
 
 

                                                                                           Sporządził:

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdzisław Brewiński

 
 
 
 
 
 

Zarząd Fundacji:

Łódź, dnia 30 stycznia 2010 r.

 
 
 
 
 
                                   -Zdzisław Brewiński
 
 
 
 
 
 
 

                                  -Krystyna Brewińska

 
 
 
 
 
 
 

                                 -Wojciech Droszczyński-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                        B I L A N S
 
 
 
 
 
 
 

                         na dzień 31 grudnia 2009 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Poz

 Wykaz   aktywów   i   pasywów

                Stan 
na dzień
 
 
31.12.2008
31.12.2009
 
                                  AKTYWA
122182,82
101525,46
A
MAJĄTEK TRWAŁY
6926,83
7150,09
    I

Wartości niematerialne i prawne

 
 
    II

Rzeczowy majątek trwały

6926,83
7150,09
   III

Finansowy majątek trwały

 
 
B
MAJĄTEK OBROTOWY
115255,99
94375,37
     I

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

 
 
    II

Należności i roszczenia

 
 
  III

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

 
 
   IV

Środki pieniężne

115255,99
94375,37
 
PASYWA
122182,82
101525,46
A
FUNDUSZE WŁASNE
93759,09
99498,01
     I

Fundusz statutowy

20431,12
93759,09
    II

Wynik finansowy za rok obrachunkowy

73327,97
5738,92
B
REZERWY
 
 
C
ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE
 
 
D
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
 28423,73
2027,45
I

Zobowiązania – 201

28016,24
0
II

Zobowiązania – 234

 407,49
2027,45
E

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

 
 
 

I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Sporządził:

 
 
 
Zarząd Fundacji:

                             Zdzisław Brewiński

Zdzisław Brewiński

 
 
 

                  Krystyna Brewińska

 
 
                 Wojciech Droszczyński
 
 
 
 

Łódź, dnia 30 stycznia 2010 r

 
 
 
 
INFORMACJA DODATKOWA
 
 
 
1. AKTYWA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.II. Rzeczowy majątek trwały :
 
 
 
 
 
Dotyczy
 Cena
nabycia
Wartość na pocz. roku obrachunkowego
Wartość
nabyta/odpisana
w 2009r
Wartość
odpisów
amortyzacyjnych
Wartość na dzień bilansowy
 
 
1

Wyposażenie biura

939
210,76
 
210,76
0
 
 
 
 
 
 
 
2
Księgozbiór
3267,80
3615,53
1694,02
 0
5309,55
 
 
 
 
 
 
 
3
Chłodziarka FR
1206,7
904,90
 
300
604,90
 
  331IX
 
 
 
 
 
4
Wyposażenie
10293,49
1057,61
 
604,32
453,29
 
RDD - Giewont
 
 
 
 
 
5
 
Wyposażenie biura
781,03
781,03
 
266,40
514,63
6
Pilarka
357
357
 
89,28
267,72
 
 
 
 
 
 
 
 
     RAZEM
16845,02
6926,83
1694,02
1470,76
7150,09
 
 
 
 
 
 
 
 

B. IV. Środki pieniężne:

- w kasie:                                  13,35

- w PKO r-k bieżący              11362,02

- w PKO lokata                           ..83000,00

RAZEM:                          94375,37
 

              2. PASYWA

 

                        D. II. Zobowiązania:

                        - Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa ŁO – 2027,45

 

3. Struktura zrealizowanych przychodów:

 

1) darowizny pieniężne:                                            63 277,07

                                               z tego:

- Fundacja św Mikołaja                         13 980,00

- RCPS w Łodzi                                    .....8 000.00

                                    - Fundacja ORLEN                  2 000,00
                                    - Rotary Klub Łódź                          1 500,00
                                    - od osób fizycznych                           37 797,07
                        2) przekazany 1% podatku:                                        161894,06

3) darowizny rzeczowe:                                           41543,23

            z tego:

            - od Hipermarket Selgros     13784,95

            - ZPM Grot                                    7 739,30
            - pozostali                                         4383,19
RAZEM:                                                            266 714,36
 

4. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych

 

I.              Struktura kosztów statutowych:

 
 

1. pomoc dla RZ i RDD

                                       w zakresie:

- utrzymania i wyposażenia domu zastępczego

- opieki medycznej dla dzieci

- wykształcenia (wydatki szkolne)

- wypoczynku wakacyjnego

- usamodzielnienia i opieki następczej
- przeciwdziałania uzależnieniom
 
 
 
75104,11
14969,58
19815,22
58076,39
30040,58
10082,18
 
208 088,06
 
 
 
 
 

2. Samopomocowe grupy wsparcia:

 
 
 
 
15070
 

3. Upowszechnianie wiedzy i doświadczeń

 
 
 
2342,84
 

4. Współpraca z innymi organizacjami,

(w tym obchody Dnia Zastępczego Rodzicielstwa

i impreza gwiazdkowa dla dzieci ROZ)

 
 
 
 
 
 
27364,41
 

5. Ośrodek wsparcia dla byłych wych. ROZ

 
 
 
3538,07
 

                                                 RAZEM:

 
 
256 403,38
 
 
II. Struktura kosztów administracyjnych:
 
 
 
 
 
zużycie materiałów i energii
 
914,87
 
telefony
 
2308,89
 
pozostałe usługi obce
 
1035,28
 
opłaty sądowe i pocztowe
 
280
 
usługi bankowe
 
347
 
amortyzacja
 
1470,76
 
 
 
 
 
RAZEM:
 
6356,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 

Rok 2009 został zwiększony o kwotę 73 327,97 zł wynikającą z dodatniego wyniku w 2008 roku. Rok 2009 był kolejnym rokiem wzrostu funduszu statutowego.

 
 

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

W roku 2009 Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

 

7. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 

W 2009 roku przychody Fundacji zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 16 %.

 

Koszty administracyjne zmalały o 15%.

Koszty realizacji zadań statutowych wzrosły o 8 %.

 
 
 

                                                                                                Sporządził: Zdzisław Brewiński

 
 
Za Zarząd Fundacji:

Zdzisław Brewiński

Krystyna Brewińska

 
 
Łódź, dnia 5 luty 2010 rok
Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony