Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie merytoryczne 08


Sprawozdanie

z działalno
ści Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi za 2008 rok.
 
 1. Nazwa Fundacji: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej – JA I MÓJ DOM w Łodz
     Siedziba: Łódź, ul Chałasińskiego 11
    Adres: 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11.

 Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000199423; numer REGON 472053752; posiada status organizacji pożytku publicznego.

Członkowie Zarządu Fundacji według wpisu w rejestrze sądowym na dzień 31.12.2007:
 • Prezes - Zdzisław Brewiński
 • Wiceprezes: Krystyna Brewińska
 • Członek Zarządu: Wojciech Droszczyński
Członkowie Komisji Rewizyjnej według wpisu w rejestrze sądowym na dzień 31.12.2007:
 • Ryszard Szmigiero
 • Zbigniew Wolak
 • Antoni Pisarski.
Cele Fundacji:
Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla:
 • utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez Krystynę i Zdzisława Brewińskiego dla dzieci odrzuconych i osieroconych
 • organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami
 • organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków.
  2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
  1) W 2008 roku kontynuowana była działalność statutowa na rzecz rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz dla byłych wychowanków rodzinnej opieki zastępczej (opieka następcza) w zakresie (§7.p.1 i 2 Statutu):
a/ utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego
b/ opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci
c/ wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków
d/ wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży
e/ usamodzielniania się wychowanków i opieki następczej nad nimi
f/ przeciwdziałania uzależnieniom.

2) Zadania wg § 7 p. 4 i 5: „wspieranie inicjatyw uświadamiających potrzeby i możliwości tworzenia systemu rodzinnej opieki zastępczej oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi środowiskami związanymi z działalnością opiekuńczą dla dzieci odrzuconych i osieroconych”, Fundacja realizowała przez:

      a) organizację i współfinansowanie obchodów Łódzkich Dni Zastępczego Rodzicielstwa (29 – 31 maj):
 •   Panel p.t. Nasi sprzymierzeńcy i przyjaciele
 •   Piknik w na polanie w Lesie Łagiewnickim dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinnej opiece zastępczej (RZ; PR; ZRZ; RDD; opieka następcza) – 250 dzieci
 •   Spacer rodzinny po Ogrodzie Botanicznym dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinnej opiece zastępczej (RZ; PR; ZRZ; RDD; opieka następcza)
  Organizatorami obchodów były organizacje: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM, Fundacja Tulipan, Łódzki Oddział Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, Rotary Klub Łódź. Współpracowaliśmy z: Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczego TPD w Łodzi, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi, Ogrodem Botanicznym oraz z ZHP – Hufiec Łódź-Widzew.
  Obchody Łódzkich Dni Zastępczego Rodzicielstwa były dofinansowane przez Fundację ERNST&YOUNG, a Prezydent Miasta Łodzi, Pan Jerzy Kropiwnicki objął je patronatem. 
          b) Fundacja dofinansowała wyjazd do Holandii 10 łódzkich rodzin zastępczych w okresie wakacji (Zaproszenie Fundacji Tulipan).
 
         c) Fundacja Ja i Mój Dom, dofinansowana przez Fundację św. Mikołaja, zorganizowała dwa obozy: obóz na Mazurach dla podopiecznych RDD oraz obóz rodzinny w Zarzęcinie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
 
        d) Wspólnie ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa zorganizowane zostało spotkanie z Mikołajem w kinie Polonia. Mikołaj przygotował około 300 paczek (dla rodzin i dla dzieci). 
        Głównym finansistą Mikołaja była Fundacja JA I MÓJ DOM. Swój udział miały również firmy: Food Care (Gellwe), Cadbury-Wedel, Selgros, Bakalland oraz Łódzki Oddział Stowarzyszenia i studenci WSH-E w Łodzi.

    3) Na rzecz opieki następczej kontynuowane były zadania pomocowe w ramach budowy systemu wsparcia dla byłych wychowanków rodzinnej opieki zastępczej (Zadania wg § 7 p. 8).
W ciągu roku 2008, z różnych form pomocy skorzystało około 300 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze spokrewnione, zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
 
Łączny koszt realizacji zadań statutowych wyniósł ponad 238 000 zł
 • utrzymanie i wyposażenie domów zastępczych: ok. 53000 zł;
 • opiekę medyczną dla dzieci: ok. 5900 zł;
 • wykształcenie (wydatki szkolne): ponad 15000 zł;
 • wypoczynek wakacyjny: ok. 28000 zł;
 • pomoc przy usamodzielnianiu oraz opieka następcza: ponad 32000 zł;
 • Dni Zastępczego Rodzicielstwa i impreza gwiazdkowa 64000 zł;
 • zorganizowany wypoczynek wakacyjny ok. 36000 zł;
 • potrzeby ośrodka wsparcia dla byłych wychowanków: ok. 1500 zł.
  3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

  
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

  4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów ich świadczeń;

Przychody Fundacji:
   1) darowizny pieniężne:                           84 335,09
       z tego:
       - Fundacja św. Mikołaja            25 100,00
       - Fundacja ERNST&YOUNG          9 700,00
       - Fundacja ORLEN                     3 000,00
       - ŁZE S.A.                               2 000,00
       - Bank Spółdzielczy Ostrów M.     1 000,00
       - Rotary Klub Łódź                     1 000,00
       - Zbiórka publiczna (cegiełki)       6 460,00
       - od osób fizycznych                36 075,09
   2) przekazany 1% podatku                        168 927,11
   3) darowizny rzeczowe:                              65 049,51
       z tego:
       - od Hipermarket Selgros           26 675,98
       - ZPM Grot                               7 943,86
       - pozostali                              30 429,67
    RAZEM:                                                318 311,71


 Rozchody Fundacji:
    - na realizację zadań statutowych               238 325,05
    - koszty administracyjne                               7 444,37
    RAZEM:                                                 245 766,42

 Struktura kosztów administracyjnych:
    - zużycie materiałów i energii           1 826,74
    - usługi obce                                 3 397,75
    - amortyzacja                               1 136,40
    - pozostałe                                   1 080,48
    RAZEM:                                       7 441,37

 Wszystkie cele i zadania Fundacji realizowane były nieodpłatnie.

5. Zatrudnienia i wynagrodzenia:
  
     a) W Fundacji nie ma zatrudnionych pracowników.
     b) Fundacja nie wypłaca żadnych nagród, premii i innych świadczeń.
     c) Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie.
     d) Nie było umów o dzieło.
     e) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
     f) Fundacja posiada lokatę bankową w PKO BP w wysokości 100 000 zł, na rachunku bieżącym saldo na koniec roku obrachunkowego wynosiło: 15 200 zł.
     g) Fundacja nie nabyła obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. 
     h) Fundacja nie posiada nieruchomości.
     i) Wartość nabytych w roku 2008 pozostałych środków trwałych wynosi 1 484,76 zł.
     j) Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2008r. wynoszą 122 182,82 zł, a krótkoterminowe zobowiązania na dzień bilansowy wynoszą 28 016,24 zł.

   6. Działalność zlecona:

   Fundacja nie wykonywała zadań zleconych.

   7. Rozliczenia podatkowe:

   Fundacja nie ma zobowiązań finansowych ani rzeczowych wobec Skarbu Państwa. Roczna deklaracja podatkowa CIT8 wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową została złożona.

   8. Informacja o proponowanym sposobie wykorzystania nadwyżki.

   Za rok 2008 wystąpiła nadwyżka w działalności Fundacji w wysokości 73 327,97 zł. Nadwyżka zwiększy fundusz statutowy  roku 2009, co zapewni płynność realizacji zadań do czasu nowych wpływów z odpisów podatkowych.

   9. Dodatkowe informacje.

   W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola. Wszystkie prace w Fundacji wykonywane są społecznie.

       Zarząd Fundacji:
            /-/ Zdzisław Brewiński
            /-/ Krystyna Brewińska
           /-/ Wojciech Droszczyńskl

   Łódź, dnia 31 marca 2009r.


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony