Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie finansowe 2008


 
                RACHUNEK WYNIKÓW
         
 
 

                          za rok 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kwota
za rok
Poz.
                    W y s z c z e g ó l n i e n i e
 
 
 
 
2007
2008
 A

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

112394,26
318311,71
 I
Wpłaty od Fundatorów
0
0
 II
Inne przychody określone statutem
112394,26
318311,71
 B

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

117326,44
238323,05
 C
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
-4932,18
79988,66
 D
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
4559,39
7441,37
   I
Zużycie materiałów
1084,14
1826,74
 II
Usługi obce
2698,29
3397,75
 III

Koszty amortyzacji

308,6
1136,4
 IV

Pozostałe koszty

468,36
1080,48
 E

POZOSTAŁE PRZYCHODY

0
0
 F

POZOSTAŁE KOSZTY

0
0
 G

PRZYCHODY FINANSOWE

260,60
780,68
 H

KOSZTY FINANSOWE

0
0
 I

WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C-D+E-F+G-H)

-9230,97
73327,97
 J

ZYSKI I STRATY NADZWYCZJNE

 
 
 I
Zyski nadzwyczajne
 
 
 II

Straty nadzwyczajne

 
 
 K

ZYSK/STRATY ZWIEKSZENIE/ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU STATUTOWEGO ROKU NASTĘPNEGO

-9230,97
73327,97
 
 
 
 
 

                                                                                           Sporządził:

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdzisław Brewiński

 
 
 
 
 
 

Zarząd Fundacji:

Łódź, dnia 30 marca 2009 r.

 
 
 
 
 
                                   -Zdzisław Brewiński
 
 
 
 
 
 
 

                                  -Krystyna Brewińska

 
 
 
 
 
 
 

                                 -Wojciech Droszczyński-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                        B I L A N S
 
 
 
 
 
 
 

                         na dzień 31 grudnia 2008 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Poz

 Wykaz   aktywów   i   pasywów

                Stan 
na dzień
 
 
31.12.2007
31.12.2008
 
                                  AKTYWA
31887,28
122182,82
A
MAJĄTEK TRWAŁY
6577,47
6926,83
     I

Wartości niematerialne i prawne

 
 
    II

Rzeczowy majątek trwały

6577,47
6926,83
   III

Finansowy majątek trwały

 
 
B
MAJĄTEK OBROTOWY
25309,81
115255,99
     I

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

 
 
    II

Należności i roszczenia

 
 
   III

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

 
 
   IV

Środki pieniężne

25309,81
115255,99
 
PASYWA
31887,28
122182,82
A
FUNDUSZE WŁASNE
20431,12
93759,09
     I

Fundusz statutowy

29662,09
20431,12
    II

Wynik finansowy za rok obrachunkowy

-9230,97
73327,97
B
REZERWY
 
 
C
ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE
 
 
D
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
 11456,16
28423,73
I

Zobowiązania – 201

 11456,16
28016,24
II

Zobowiązania – 234

 
407,49
E

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

 
 
 

I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Sporządził:

 
 
 
Zarząd Fundacji:

                             Zdzisław Brewiński

Zdzisław Brewiński

 
 
 

                  Krystyna Brewińska

 
 
                 Wojciech Droszczyński
 
 
 
 
 
 
 
Łódź, dnia 30 marca 2009 r
 
 
 
 
INFORMACJA DODATKOWA
 
 
 
 
1. AKTYWA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.II. Rzeczowy majątek trwały :
 
 
 
 
 
Dotyczy
 Cena
nabycia
Wartość na pocz. roku obrachunkowego
Wartość
Nabyta/odpisana
w 2008 r
Wartość
Odpisów
amortyzacyjnych
Wartość na dzień bilansowy
 
 
1

Wyposażenie biura

939
440,8
 
230,04
210,76
 
 
 
 
 
 
 
2
Księgozbiór
3267,80
3267,80
+347,73
 
3615,53
 
 
 
 
 
 
 
3
Chłodziarka FR
1206,7
1206,70
 
301,8
904,90
 
  331IX
 
 
 
 
 
4
Wyposażenie
10293,49
1662,17
 
604,56
1057,61
 
RDD - Giewont
 
 
 
 
 
5
 
Wyposażenie biura
781,03
0
+781,03
0
781,03
6
Pilarka
357
0
+357
0
357,00
 
 
 
 
 
 
 
 
     RAZEM
16845,02
6577,47
1484,76
1136,40
6926,83
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. IV. Środki pieniężne:

- w kasie:                                         55,99

- w PKO r-k bieżący                     15200,00

- w PKO lokata                           100000,00

RAZEM:                                 115255,99
 

2. PASYWA

                        D. I. Zobowiązywania:

- Zdzisław Brewiński                                    6 100,00

- „SOS dla Krzysia” RZ M.Dąbrowska            6 091,18

- Daniel R – RZ M i T Rubaj                          5 156,64

- RZ M i T Rubaj                                          4 511,56

- Firma ZYGI RANCHO Ostrowia                  2 400,00

- Joanna R – RZ M i T Rubaj                         2 086,86

- Firma NATIVESPEAKERS Ostrowia           1 600.00

RAZEM:                                       28 016,24
                              
 

                        D. II. Zobowiązania:

                        - Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa ŁO – 407,49

 

3. Struktura zrealizowanych przychodów:

1) darowizny pieniężne:                                                  84 335,09

                                               z tego:

- Fundacja św Mikołaja                         25 100,00

                                    - Fundacja ERNST&YOUNG                  9 700,00

                                    - Fundacja ORLEN                                3 000,00

                                    - ŁZE S.A.                                            2 000,00

                                    - Bank Spółdzielczy Ostrów                   1 000,00

                                    - Rotary Klub Łódź                                1 000,00

                                    - Zbiórka publiczna (cegiełki)                  6 460,00

                                    - od osób fizycznych                           36 075,09
 
                        2) przekazany 1% podatku:                                          168 927,11

3) darowizny rzeczowe:                                                  65 049,51

            z tego:

            - od Hipermarket Selgros              26 675,98

            - ZPM Grot                                    7 943,86

            - pozostali                                    30 429,67

 
RAZEM:                                                                318 311,71
 

4. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych

I.              Struktura kosztów statutowych:

 
 

1. pomoc dla RZ i RDD

                                       w zakresie:

- utrzymania i wyposażenia domu zastępczego

- opieki medycznej dla dzieci

- wykształcenia (wydatki szkolne)

- wypoczynku wakacyjnego

- usamodzielnienia i opieki następczej
- przeciwdziałania uzależnieniom
 
 
 52935,68

5880,56

15046,06

27689,74

31487,87

742,32
 
133 782,20
 
 
 
 
 

2. Samopomocowe grupy wsparcia:

(w tym obchody Dnia Zastępczego Rodzicielstwa

i impreza gwiazdkowa dla dzieci ROZ)

 
 
 


64249,22
 

3. Upowszechnianie wiedzy i doświadczeń

 
 
 
2494,83
 

4. Współpraca z innymi organizacjami,

 w tym obozy dla podopiecznych ROZ
 
 
 


35701,14
 
 
36318,74
 

5. Ośrodek wsparcia dla byłych wych. ROZ


 
 
1480,08
 

                                                 RAZEM:

 
238323,10
 
 
II. Struktura kosztów administracyjnych:
 
 
 
 
 
zużycie materiałów i energii
 
1826,74
 
telefony
 
2783,18
 
pozostałe usługi obce
 
1096,78
 
opłaty sądowe i pocztowe
 
301,77
 
usługi bankowe
 
298,5
 
amortyzacja
 
1136,4
 
 
 
 
 
RAZEM:
 
7441,37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 

W roku 2008 fundusz statutowy był zmniejszony o kwotę 9230,97 zł wynikającą z ujemnego wyniku finansowego za rok 2007. Dodatni wynik w 2008 roku zwiększy fundusz statutowy roku 2009, co zapewni płynność realizacji zadań do czasu nowych wpływów z odpisów podatkowych.

 

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

W roku 2008 Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

 

7. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 

W 2008 roku przychody Fundacji wzrosły prawie trzykrotnie w stosunku do roku poprzedniego, w tym przychody finansowe czterokrotnie. Odpisy podatkowe 1 % wzrosły do 67% przychodów finansowych.

Darowizny rzeczowe wzrosły o 30% i w ponad połowie pochodziły od stałych darczyńców, t.j. Hipermarketu Selgros oraz ZPM Grot.

Mimo że koszty administracyjne wzrosły o 60%, to ich udział w ogólnych kosztach zmalał z 3,7% do 2,5%.

Koszty realizacji zadań statutowych wzrosły dwukrotnie.

 
 
 
                                                                                                Sporządził: Zdzisław Brewiński
 
Za Zarząd Fundacji:

Zdzisław Brewiński

Krystyna Brewińska

Łódź, dnia 30 marca 2009 r


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony