Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie merytoryczne 07


Sprawozdanie

z działalności Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi za 2007 rok.

 

  1. Nazwa Fundacji: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej – JA I MÓJ DOM w Łodzi

Siedziba: Łódź ul Chałasińskiego 11

Adres: 92-751 Łódź ul. Chałasińskiego 11.

Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199423; numer

REGON 472053752. Posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Członkowie Zarządu Fundacji według wpisu w rejestrze sądowym na dzień 31.12.2007 i adres zamieszkania:

·  Prezes - Zdzisław Brewiński, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11

·  Wiceprezes: Krystyna Brewińska, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11

·  Sekretarz: Wojciech Droszczyński, 94-279 Łódź, ul. Dożynkowa 6

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej według wpisu w rejestrze sądowym na dzień 31.12.2007 i adres zamieszkania:

·   Ryszard Szmigiero, 91-158 Łódź, ul Łanowa 23 m. 87

·   Zbigniew Wolak, 91-020 Łódź, ul. Inowrocławska 9 m.31

·   Antoni Pisarski, 91-809 Łódź, ul. Wojska Polskiego 74 m. 10

 

Cele Fundacji:

Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla :

  • utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich dla dzieci odrzuconych i osieroconych
  • organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami
  • organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych
  • tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków.

 

2.    Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

W 2007 roku działalność statutowa Fundacji skierowana była głównie do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka zorganizowanych w Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa oraz do byłych wychowanków rodzinnej opieki zastępczej (opieka następcza) w zakresie (§ 7. p.1 i 2 Statutu):

a/ utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego

b/ opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci

c/ wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków

d/ wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży

e/ usamodzielniania się wychowanków i opieki następczej nad nimi

 

Zadania wg § 7 p. 4 i 5: „wspieranie inicjatyw uświadamiających potrzeby i możliwości tworzenia systemu rodzinnej opieki zastępczej oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi środowiskami związanymi z działalnością opiekuńczą dla dzieci odrzuconych i osieroconych”, Fundacja realizowała przez organizację i sfinansowanie obchodów Łódzkich Dni Zastępczego Rodzicielstwa:

 

-    spotkanie integrujące łódzkie środowiska zastępczego rodzicielstwa, w którym uczestniczyło 40 rodziców zastępczych oraz zaproszeni goście z łódzkich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych;

-    Ognisko „Opieka następcza” dla byłych wychowanków rodzinnej opieki zastępczej;

-    Piknik w Łagiewnikach „na polanie”, na którym obecnych było około sto rodziców zastępczych i 160 dzieci;

-    Wieczór gwiazdkowy  dla dzieci z rodzinnej opieki zastępczej.

Głównymi partnerami przy realizacji tych zadań były organizacje i instytucje działające na rzecz dzieci osieroconych oraz rodzin zastępczych: Łódzki Oddział Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, Fundacja RÓWNE SZANSE, Łódzkie Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ZHP. Obchody Dnia Zastępczego Rodzicielstwa były dofinansowane przez Fundację ERNST&YOUNG w wysokości 3750 zł.

 

W ciągu roku 2007, z różnych form pomocy skorzystało około 200 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (rodziny zastępcze spokrewnione, zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).

 

Łączny koszt realizacji zadań statutowych wyniósł ponad 117 300 zł

·         utrzymanie i wyposażenie domów zastępczych: ok.36 200 zł;

·         opiekę medyczna dla dzieci: ok. 5 300 zł;

·         wykształcenie (wydatki szkolne): ponad 5 300 zł;

·         wypoczynek wakacyjny: ok. 9 700 zł;

·         pomoc przy usamodzielnianiu oraz opieka następcza: ponad 32 400 zł;

·         Dni Zastępczego Rodzicielstwa: ok. 17 800 zł

·         Wieczór Gwiazdkowy ponad 8300 zł

·         potrzeby ośrodka wsparcia dla byłych wychowanków: ok. 1 800 zł

 

3.     Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

4.     Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów ich świadczeń;

 

Przychody Fundacji:

·  darowizny finansowe:               63 241,32 zł

z tego:            - odpis 1%: 36 322,97 zł

     - grand ERNST&YOUNG: 3750 zł

·  darowizny rzeczowe:                           49 152,94 zł

Razem:                                       112 394,26 zł

 

Rozchody Fundacji:

·  na realizację zadań statutowych:            117 326,44 zł

·  koszty administracyjne:                             4 559,39 zł

Razem:                           121 885,83 zł

 

Struktura kosztów administracyjnych:

·   Zużycie materiałów i energii                           1 084,14

·   Usługi obce                                     2 698,29

·   Amortyzacja                                               308,60

·   Pozostałe                                           468,36

Razem:                 4 559,39

 

 

Wszystkie cele i zadania Fundacji realizowane były nieodpłatnie.

 

 

  1. Zatrudnienia i wynagrodzenia:

 

a)      W Fundacji nie ma zatrudnionych pracowników.

b)      Fundacja nie wypłaciła żadnych nagród, premii i innych świadczeń.

c)      Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie.

d)      Nie było umów o dzieło.

e)      Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

f)       Fundacja posiada lokatę bankową w PKO BP w wysokości 15 000 zł., na rachunku bieżącym saldo na koniec roku obrachunkowego wynosiło: 10 285,14 zł

g)      Fundacja nie nabyła obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

h)      Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości.

i)        Wartość nabytych w roku 2007 pozostałych środków trwałych wynosi 6577,47 zł (wyposażenie biura, magazynku i wyposażenia RDD)

j)        Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2007r. wynoszą 31 887,28 zł, a krótko terminowe zobowiązania na dzień bilansowy: 11 456,16 zł.

 

  1. Działalność zlecona:

 

Fundacja nie wykonywała zadań zleconych.

 

  1. Rozliczenia podatkowe:

 

Fundacja nie ma zobowiązań finansowych ani rzeczowych wobec Skarbu Państwa.

Roczna deklaracja podatkowa CIT-8 wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową została złożona w terminie.

 

  1. Informacja o proponowanym sposobie wykorzystania nadwyżki.

 

Za rok 2007 nie wystąpiła nadwyżka w działalności  Fundacji. Ujemny wynik finansowy nie powoduje zagrożenia w kontynuowaniu działalności.

 

  1. Dodatkowe informacje.

 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola.

 

 

Zarząd Fundacji:

 

Zdzisław Brewiński -

Krystyna Brewińska -

Wojciech Droszczyński -

 

 

Łódź, dnia 31 marca 2008 roku

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony