Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie finansowe za 07


 

                 RACHUNEK WYNIKÓW

         

 

 

                             za  rok  2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kwota

za rok

Poz.

                    W y s z c z e g ó l n i e n i e

 

 

 

 

2006

2007

 A

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

100784,34

112394,26

  I

Wpłaty  od  Fundatorów

0

0

  II

Inne  przychody  określone  statutem

100784,34

112394,26

 B

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

77854,6

117326,44

 C

WYNIK  NA  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ

22929,74

-4932,18

 D

KOSZTY  ADMINISTRACYJNE

3565,46

4559,39

   I

Zużycie  materiałów

684,86

1084,14

  II

Usługi obce

2127,5

2698,29

 III

Koszty amortyzacji

753,6

308,6

 IV

Pozostałe koszty

 0

468,36

 E

POZOSTAŁE PRZYCHODY

0

0

 F

POZOSTAŁE KOSZTY

 

0

 G

PRZYCHODY FINANSOWE

 

260,60

 H

KOSZTY FINANSOWE

 

0

 I

WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI  (C-D+E-F+G-H)

19364,28

-9230,97

 J

ZYSKI I STRATY NADZWYCZJNE

 

 

  I

Zyski  nadzwyczajne

 

 

 II

Straty nadzwyczajne

 

 

 K

ZYSK/STRATY ZWIEKSZENIE/ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU STATUTOWEGO ROKU NASTĘPNEGO

19364,28

-9230,97

 

 

 

 

 

                                                                                           Sporządził:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdzisław Brewiński

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 15 marca 2008 r.

 

                              B I L A N S

 

 

 

 

 

 

 

                                na  dzień  31  grudnia  2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Poz

  Wykaz   aktywów   i   pasywów

                Stan 

na dzień

 

 

31.12.2006

31.12.2007

 

                                  AKTYWA

29662,09

31887,28

A

MAJĄTEK  TRWAŁY

7840,32

6577,47

     I

Wartości niematerialne i prawne

 

 

    II

Rzeczowy majątek trwały

7840,32

6577,47

   III

Finansowy majątek trwały

 

 

B

MAJĄTEK  OBROTOWY

21821,77

25309,81

     I

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

 

 

    II

Należności i roszczenia

 1000

 

   III

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

 

 

   IV

Środki pieniężne

20821,77

25309,81

 

PASYWA

29662,09

31887,28

A

FUNDUSZE  WŁASNE

29662,09

20431,12

     I

Fundusz statutowy

10297,81

29662,09

    II

Wynik finansowy za rok obrachunkowy

19364,28

-9230,97

B

REZERWY

 

 

C

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE

 

 

D

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

 

 11456,16

I

Zobowiązania

 

 11456,16

II

Fundusze specjalne

 

 

E

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

 

 

 

I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Sporządził:

 

 

 

 

Zdzisław Brewiński


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony