Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie merytoryczne 2004


Sprawozdanie

z działalności Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi

w roku 2004

 

 

 

 

1.       Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej – JA I MÓJ DOM w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul Chałasińskiego 11 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 15 marca 2004 roku pod numerem KRS 0000199423; numer REGON 472053752. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego nastąpiło 31 maja 2004 roku.

 

Zarząd Fundacji stanowią:

 

            -     Prezes:     Zdzisław Brewiński

-          Wiceprezes:  Krystyna Brewińska

-         Sekretarz:      Wojciech Droszczyński

 

Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla:

 

1). Utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich dla dzieci odrzuconych i osieroconych;

2). organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami;

3). organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych

4). tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków.

 

  1. W 2004 roku działania Fundacji skupiły się na:

 

1). Zmianach w składzie Rady Fundacji na skutek śmierci dwoje jej członków;

2). Zmianach Statutu w celu dostosowania go do wymogów Ustawy;

3). Zmiany organu nadzoru;

4) czynności prawne w kierunku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

5). Wspieranie rodzinnego domu zastępczego (paragraf 6.1 i 7.1 Statutu) polegającym na materialnej pomocy związanej z kontynuacją ubezpieczenia dzieci oraz opieką następczą. Udzielono pomocy w wysokości 7425,6 zł.

6). Wspieranie innych domów zastępczych (paragraf 6.2 i 7. 2 Statutu) w zakresie materialnej pomocy związanej z wyposażeniem domu, nauką, opieką medyczną oraz wypoczynkiem wakacyjnym. Udzielono pomocy w wysokości:

      -     Dom Rodzinny (rdd) w Łodzi (ul. Giewont): 16282 zł

-          Dom Rodzinny (rdd) w Łodzi (ul. Ciechocińska): 1100 zł

7). Kontynuacja pomoc rzeczową w ramach „banku żywności” – SAKWArozmaitości  dla dzieci w domach i rodzinach zastępczych oraz w ramach opieki następczej. Fundacja pozyskała i rozdała nieodpłatnie artykuły żywnościowe o wartości 5668,75 zł

8) Kontynuacja współpracy organizacyjnej ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa w Łodzi w zakresie upowszechniania wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa. (Spotkania i warsztaty dla rodzin zastępczych).

 

 

 

 

 

- 2 –

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i jest zwolniona przez właściwy dla niej Urząd Skarbowy ze składania comiesięcznych deklaracji CIT-2, stąd też składa jedynie roczną deklarację CIT-8.

 

  1. Uchwały Zarządu Fundacji w załączeniu.

 

  1. Przychody Fundacji:

-          darowizny finansowe:  29095,88 zł

-          darowizny rzeczowe:     5668,75 zł

-          pozostałe przychody:       594 zł

Razem:      35358,63 zł

 

Wszystkie cele i zadania Fundacji realizowane były nieodpłatnie.

 

 

6. Rozchody Fundacji:

-          na realizację zadań statutowych: 30476,35 zł

-          koszty administracyjne:                 4705,3 zł

 

Razem:                        35181,65 zł

 

  1. Wszystkie prace w Fundacji wykonywane były społecznie i nikt z członków władz Fundacji nie pobierał wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.

Fundacja nie udzielała pożyczek.

Fundacja ma jedno konto bankowe w Banku Zachodnim WBK S.A. Saldo na 31 grudnia wynosiło: 22,68 zł

Fundacja nabyła środki trwałe w wysokości 2718 zł.

 

8. Fundacja nie wykonywała zadań zleconych.

 

9. Fundacja nie ma zobowiązań finansowych ani rzeczowych wobec Skarbu Państwa.

 

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony