Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie merytoryczne 2006


Sprawozdanie

z działalności Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi

w roku 2006

 

1.        Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej – JA I MÓJ DOM w Łodzi z siedzibą w Łodzi

ul Chałasińskiego 11 jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199423; numer REGON 472053752. Posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Zarząd Fundacji stanowią:

 

·         Prezes           Zdzisław Brewiński

·         Wiceprezes:  Krystyna Brewińska

·         Sekretarz:     Wojciech Droszczyński

 

2. W 2006 roku działalność statutowa Fundacji skierowana była głównie jako pomoc finansowa i rzeczowa do dwóch rdd, sześciu rodzin zastępczych oraz kilkunastu byłych wychowanków (opieka następcza).

Z różnych form pomocy skorzystało około 100 dzieci przebywających w 26 rodzinach świadczących różne formy rodzinnej opieki zastępczej.

 Łączny koszt realizacji zadań statutowych wyniósł ponad 77 800 zł (pomoc finansowa:

ok.41 200 zł; a pomoc rzeczowa: ok. 36 600)

 

1). Pomoc finansową przeznaczono:

 

·         na realizację § 7. p.1 i 2 Statutu, t.j.:

 

a/ utrzymanie i wyposażenie domów zastępczych:   ok. 7450 zł

b/ opiekę medyczną dla dzieci:   ok. 2000 

c/ wykształcenie (wydatki szkolne):   ok. 5450 zł

d/ wypoczynek wakacyjny:   ok. 16000 zł

e/ pomoc przy usamodzielnianiu oraz opiekę następczą: ok. 8500 zł

f/ przeciwdziałania uzależnieniom usamodzielnionych wychowanków: ok. 900 zł

 

·         na realizację § 7. p.3 i 4 Statutu:  900 zł

 

2) Pomoc rzeczowa realizowana była w ramach – SAKWA ROZmaitości. Fundacja pozyskała i rozdała nieodpłatnie artykuły o wartości ponad 36600 zł

 

z czego na:

·         pomoc dla domów zastępczych:  ok. 12700 zł

·         na opieka następcza: ok. 3900 zł; (realizacja § 7. p.1 i 2)

·         oraz na potrzeby ośrodka wsparcia dla byłych wychowanków:

 ponad 3900 zł (realizacja § 7. p.8) 

 

3) Kontynuowano współpracę ze:

·         Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa w Łodzi w zakresie upowszechniania wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa. (Spotkania i warsztaty dla rodzin zastępczych)

·         Ligą Kobiet – organizacja imprezy gwiazdkowej MIKOŁAJKI 2006. Z rekomendacji Fundacji w imprezie tej zorganizowanej w Teatrze Wielkim uczestniczyło około 100 dzieci wychowujących się w 26 rodzinach zastępczych (również rdd)

·         Sponsorami: Hipermarketem Selgros,  Zakładem Przetwórstwa Mięsnego Grot oraz  PPHU MAXI

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i jest zwolniona przez właściwy dla niej Urząd Skarbowy ze składania comiesięcznych deklaracji CIT-2, stąd też składa jedynie roczną deklarację CIT-8.

 

4. Uchwały Zarządu Fundacji w załączeniu.

 

5. Przychody Fundacji:

 

·         darowizny finansowe:                        64119,18 

z tego w ramach 1%: 17363,18 zł

·         darowizny rzeczowe:                         36665,16 zł

 

Razem:                                   100784,34 zł

 

6. Rozchody Fundacji:

 

·         na realizację zadań statutowych:             77854,34 zł

·         koszty administracyjne:                               3565,46 zł

 

      Razem:                                                     81419,80 zł

 

7. Wszystkie cele i zadania Fundacji realizowane były nieodpłatnie.

 

8. Wszystkie prace w Fundacji wykonywane były społecznie i nikt z członków władz Fundacji nie pobierał wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.

 

9. Fundacja nie wykonywała zadań zleconych.

 

10. Fundacja ma (na dzień 31.12.200r) jedno konto bankowe w Banku Zachodnim WBK S.A. Saldo na koniec roku obrachunkowego wynosiło: 20188 zł

 

11. Fundacja nie ma zobowiązań finansowych ani rzeczowych wobec Skarbu Państwa.

 

12. W dniach od 5 do 19 czerwca 2006 roku w Fundacji była przeprowadzona kontrola przez pracowników Departamentu Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z zakresu przestrzegania zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zobowiązał Prezesa Fundacji do przestrzegania wszystkich postanowień w/w ustawy.

Już w trakcie trwania kontroli Fundacja przekazała do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaległe sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji za lata 2004 i 2005.

Zalecenie odnośnie aktualizacji rozwiązań w zakresie przyjętych zasad rachunkowości zostało również wykonane. Uchwałą Zarządu Nr 11/2006 z dnia 26 lipca 2006 roku zasady rachunkowości zostały uaktualnione zgodnie ze zmianami w zapisach ustawy o rachunkowości.

 

      Zarząd Fundacji:

                                 Zdzisław Brewiński

                                 Krystyna Brewiński

                                 Wojciech Droszczyński 

 

 Łódź, dnia 28 marca 2007 roku


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony