Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zaprasza...

Główne zadania
Sprawozdania
Trochę historii
Do prób

 

Sprawozdanie finansowe 2006


 

    RACHUNEK WYNIKÓW

         

 

 

                       za  rok  2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kwota

za rok

Poz.

                    W y s z c z e g ó l n i e n i e

 

 

 

 

2005

2006

 A

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

47503,35

100784,34

   I

Wpłaty  od  Fundatorów

0

0

  II

Inne  przychody  określone  statutem

47503,35

100784,34

 B

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

44467,37

77854,6

 C

WYNIK  NA  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ

3035,98

22929,74

 D

KOSZTY  ADMINISTRACYJNE

5433,75

3565,46

   I

Zużycie  materiałów

534,18

684,86

  II

Usługi obce

2715,97

2127,5

 III

Koszty amortyzacji

2183,6

753,6

 IV

Pozostałe koszty

 

 

 E

POZOSTAŁE PRZYCHODY

384

0

 F

POZOSTAŁE KOSZTY

 

0

 G

PRZYCHODY FINANSOWE

 

0

 H

KOSZTY FINANSOWE

 

0

 I

WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI  (C-D+E-F+G-H)

-2013,77

19364,28

 J

ZYSKI I STRATY NADZWYCZJNE

 

 

  I

Zyski  nadzwyczajne

 

 

 II

Straty nadzwyczajne

 

 

 K

ZYSK/STRATY ZWIEKSZENIE/ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU STATUTOWEGO ROKU NASTĘPNEGO

-2013,77

19364,28

 

 

 

 

 

                                                                                           Sporządził:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdzisław Brewiński

 

 

 

 

 

Zarząd Fundacji:

Łódź, dnia 15 lutego 2007 r.

 

 

 

 

 

                      -Zdzisław Brewiński –

 

 

 

 

 

 

 

                     -Krystyna Brewińska –

 

 

 

 

 

 

 

                    -Wojciech Droszczyński-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I L A N S

 

 

 

 

 

 

 

na  dzień  31  grudnia  2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Poz

  Wykaz   aktywów   i   pasywów

                Stan 

na dzień

 

 

31.12.2005

31.12.2006

 

                                  AKTYWA

10297,81

29662,09

A

MAJĄTEK  TRWAŁY

10250

7840,32

     I

Wartości niematerialne i prawne

 

 

    II

Rzeczowy majątek trwały

10250

7840,32

   III

Finansowy majątek trwały

 

 

B

MAJĄTEK  OBROTOWY

47,81

21821,77

     I

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

 

 

    II

Należności i roszczenia

 

1000

   III

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

 

 

   IV

Środki pieniężne

47,81

20821,77

 

PASYWA

10297,81

29662,09

A

FUNDUSZE  WŁASNE

10297,81

29662,09

     I

Fundusz statutowy

12311,58

10297,81

    II

Wynik finansowy za rok obrachunkowy

-2013,77

19364,28

B

REZERWY

 

 

C

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE

 

 

D

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

 

 

I

Zobowiązania

 

 

II

Fundusze specjalne

 

 

E

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

 

 

 

I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Sporządził:

 

 

 

 

Zdzisław Brewiński

 

Zarząd Fundacji:

 

 

 

 

 

 

 

Zdzisław Brewiński –

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Brewińska –

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Droszczyński –

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 15 lutego 2007 r.
Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony