W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Osoby prywatne
Firmy
Organizacje


 


Ważne c.d.
.

 
  Faktury z roku
  poprzedniego
  nie mogą być
  podstawą  do
  rozliczeń w ro-
  ku bieżącym.
.
 Zgromadzone
    na  koncie
  RZ/RDD środki
  powinny  być
  wykorzystane
  do końca mar-
  ca roku nastę-
  pnego.
  Na pisemny
  wniosek termin
  wykorzystania
   może  być
   przesunięty
   w czasie.

 
 
  Do celów pozy-
  skiwania dar-
  czyńców oraz
  płatników 1%,
    posiadacz
  Umowy może
  posługiwać się
  gotowymi ulot-
  kami
 
Do pobrania

  lub wykona -
  nymi wg włas-
  nego pomysłu.

 

 


 

 

 

Wykaz wskazań_2014 - 1


KOD Wpłaty Ogólna suma
 RDDC

1% od 214 podatników, razem:

darowizny

15 047,5

 PROMYCZEK CIOCIA MARIOLA

1% od 9 podatników, razem:

297
 RDD LIDZBARK 1% od 28 podatników,
razem: 

3 887,2
 RZM ORNETA  1% od 2  podatników,
razem:

85,4
 RZ RZGÓW  1% od 2 podatników,
razem:

165
 IRDD OSTRÓW M.

 1% od 58 podatników:

darowizny

10 414,7

 RZ SZMIGIEL

 1%od 123 podatników

darowizny

11 084,7

 RDD JANOWICE  1% od 22 podatnika,
razem:

1 061,8
 dla MATKA

 1% od 17 podatników razem

darowizny


1 820,5

 RZ WIŚNIEW  1% od 3 podatników,
razem:

112,7
 RZ PIASECZNO

 1%  od 3 podatników razem:

darowizny

892,3

 PR TORUŃ  1% od 29 podatników, razem:
1 425,3
 RDDK  1% od 29 podatników razem:

2 782,5
 RZ MATYNIA

1%  od 28 podatników razem:

 


5 362,9
 
 PR OSTRÓW M.

 1% od 81 podatników  razem

darowizny

5 496

 dla POCIECHÓW 1% od 46 podatników - razem:

5 420
 ZRZ 37 1% od 70 podatników - razem:

4 226,6
 RZ WISZNIEWSCY
 1% od 3 podatników - razem:

2 619,1
 NASZE DZIECI  1% od 26 podatników - razem:

569,2
RZ PODLECKA  1% od 17 podatników - razem:

530
 RZ MONIKA DĘBOWSKA
 1% od 16 podatników
razem:

918,8
 RZ ANNA I PATRYK
  1% od 18 podatników - razem:
1214,3
 RDD GIEWONT.  1% od 8 podatnika -
razem:

1 928
 RZ OŁUBEK
 1% od 1 podatnika
razem:

311,4

RZ OŁUBEK

1% od 1 podatnika  -  razem:


36

 

EWA P-CE

1% od 20 podatników razem:
 
201,9


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 


Ważne
dla korzystających

 z pomocy

.

  Dla każdej 'Osoby', z którą pod- pisano Umowę, zostaje  założone oddzielne konto analityczne.
Na  koncie  tym  prowadzony  jest rejestr wpływów i wydatków.
 


  Zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na potrzeby  zgodne  z celami  statutowymi  Fundacji. Cele te zostały zacytowane  we  Wniosku
o użyczenie konta.

 
Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  a) utrzymanie, modernizację lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;

  b)
opiekę medyczną lub psychologiczną  dzieci;

  c)  wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcenie zawodowe) wychowanków;

   d)  wypoczynek  wakacyjny  (i rekreację);

   e)  usamodzielnienie  i  opiekę  następczą;

  f)  przeciwdziałanie   bezrobociu i  uzależnieniom. 

 

  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub KP.

   Faktura powinna być wystawiona na dane Fundacji: FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM W ŁODZI, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11, NIP 728-22-20-761. Jednocześnie na tak wystawionej  fakturze powinny być umieszczone dane osobowe  odbiorcy [rodziny zastępczej, rdd], np: Odbiorca: RDD Pelagia Wesoła ul. Nieistniejąca 1 00-002 Radość

  W uzasadnionych przypadkach dokument moze być wystawiony bezpośrednio na dane osobowe rodziny zastępczej [rdd].

  Koniecznie musi być potwierdzone, że faktura została zapłacona.
.


  Na odwrocie oryginału faktury osoba odpowiedzialna z ramienia danej rodziny zastępczej [rdd] musi umieścić następujące informacje:
 
  - Zakupione artykuły [usługi] zostały przeznaczone na:....[należy określić cel z podaniem odpowiedniej literki od a do f], korzystać z tego będą wychowankowie:..... np Kasia i Wojtek.

  - Zakup został sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji JA I MÓJ DOM - ze wskazań 1% [lub z darowizny].

  - Podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.


WYJAŚNIENIE  DO  WYKORZY- STYWANIA ŚRODKÓW W CELU "a":

- NA ODWROCIE FAKTURY DOKU- MENTUJĄCEJ WYDATKI  ZWIĄZANE Z  REMONTAMI ORAZ Z WYPOSA- ŻENIEM  DOMU  ORGAN  PROWA- DZĄCY MUSI UMIEŚCIĆ INFORMA- CJĘ, ŻE NIE PRZEZNACZYŁ NA TEN CEL ŚRODKÓW.

 - ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE SĄ UŻYCZANE RZ NA OKRES WYKONY- WANIA  ZADAŃ  I  POWINIEN  BYĆ WPISANY DO  FUNDACYJNEGO  ZE- SZYTU  INWENTARZOWEGO.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony