W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Osoby prywatne
Firmy
Organizacje


 


Ważne c.d.
.

 
  Faktury z roku
  poprzedniego
  nie mogą być
  podstawą  do
  rozliczeń w ro-
  ku bieżącym.
.
 Zgromadzone
    na  koncie
  RZ/RDD środki
  powinny  być
  wykorzystane
  do końca mar-
  ca roku nastę-
  pnego.
  Na pisemny
  wniosek termin
  wykorzystania
   może  być
   przesunięty
   w czasie.

 
 
  Do celów pozy-
  skiwania dar-
  czyńców oraz
  płatników 1%,
    posiadacz
  Umowy może
  posługiwać się
  gotowymi ulot-
  kami
 
Do pobrania

  lub wykona -
  nymi wg włas-
  nego pomysłu.

 

 


 

 

 

2013. Wykaz wskazań 1% podatku. c.d. [2]
Kody od 7/2011

KOD  Wpłaty  Ogólna suma
PR PTYŚ 7/11   1% od ... podatników,
razem:
 
 
1 194
 PR PUMKOWO 8/11 1% od .. podatników -
razem:
 
 
34
 RZ SIWIŃSCY  1% od ... podatników -
razem  
 
237
ZRZ MADZIA  1% od .. podatnika -
razem:
 

2 483
dla Adama  1% od ... podatników -
razem 1%
 
 8

BARTEX
 1% od ... podatnika -
razem 1% 
 

18 540
 ZRZ WYSZKOWSCY  1% od ... podatników -
razem 1%
 

196
 BEZPIECZNA PRZYSTAŃ  1% od ... podatników -
razem 1%
 

103
 
HORCIK
 1% od ... podatników -
razem:
 

1 464
 WIOLA 1% od ... podatników -
razem:
 

196
 
MAJA
 1% od ... podatników -
razem:
 

1 493
 ZRZ SZYMBORSCY 1% od ... podatników -
razem:
 


137
 
RODZINA EDELMANA
1% od ... podatników -
razem 1%
 

4 140
 
 
ISKIERKA

1% od ... podatników -
razem 1%
 

561
 OGNISKO
 1% od ... podatników - razem:

............283

BABCIA GRAŻYNKA
 1% od ... podatników - razem:

981
     
ZRZ

MAŁGOSIANOWOSOLNA

 1% od ... podatników
razem:

118
ANIA   1% od ... podatników - razem:


1 356
 ADECU7
 1% od ... podatnika -
razem:

997
 
FLASZ  
 1% od ... podatników
razem:

0

MARKON 

1% od .. podatnikA -  razem 1% :

 
22

 

RZ WIEŚ

1% od .. podatnikA -  razem 1% :

 

0

 ZAWSZE RAZEM
 1% od ... podatników - razem:

..........5297

ZRZ DZIECI SODUSIOWEJ
 1% od ... podatników - razem:

3 777
     RZ ADAMIUK
 1% od ... podatników
razem:

846
DOM U BABCI TERESY   1% od ... podatników - razem:


620
 RDD WILK
 1% od ... podatnika -
razem:

0
 
POGOTOWIE ARKA
 1% od ... podatników
razem:

0 

 


 

 


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 


Ważne
dla korzystających

 z pomocy

.

  Dla każdej 'Osoby', z którą pod- pisano Umowę, zostaje  założone oddzielne konto analityczne.
Na  koncie  tym  prowadzony  jest rejestr wpływów i wydatków.
 


  Zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na potrzeby  zgodne  z celami  statutowymi  Fundacji. Cele te zostały zacytowane  we  Wniosku
o użyczenie konta.

 
Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  a) utrzymanie, modernizację lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;

  b)
opiekę medyczną lub psychologiczną  dzieci;

  c)  wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcenie zawodowe) wychowanków;

   d)  wypoczynek  wakacyjny  (i rekreację);

   e)  usamodzielnienie  i  opiekę  następczą;

  f)  przeciwdziałanie   bezrobociu i  uzależnieniom. 

 

  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub KP.

   Faktura powinna być wystawiona na dane Fundacji: FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM W ŁODZI, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11, NIP 728-22-20-761. Jednocześnie na tak wystawionej  fakturze powinny być umieszczone dane osobowe  odbiorcy [rodziny zastępczej, rdd], np: Odbiorca: RDD Pelagia Wesoła ul. Nieistniejąca 1 00-002 Radość

  W uzasadnionych przypadkach dokument moze być wystawiony bezpośrednio na dane osobowe rodziny zastępczej [rdd].

  Koniecznie musi być potwierdzone, że faktura została zapłacona.
.


  Na odwrocie oryginału faktury osoba odpowiedzialna z ramienia danej rodziny zastępczej [rdd] musi umieścić następujące informacje:
 
  - Zakupione artykuły [usługi] zostały przeznaczone na:....[należy określić cel z podaniem odpowiedniej literki od a do f], korzystać z tego będą wychowankowie:..... np Kasia i Wojtek.

  - Zakup został sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji JA I MÓJ DOM - ze wskazań 1% [lub z darowizny].

  - Podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.


WYJAŚNIENIE  DO  WYKORZY- STYWANIA ŚRODKÓW W CELU "a":

- NA ODWROCIE FAKTURY DOKU- MENTUJĄCEJ WYDATKI  ZWIĄZANE Z  REMONTAMI ORAZ Z WYPOSA- ŻENIEM  DOMU  ORGAN  PROWA- DZĄCY MUSI UMIEŚCIĆ INFORMA- CJĘ, ŻE NIE PRZEZNACZYŁ NA TEN CEL ŚRODKÓW.

 - ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE SĄ UŻYCZANE RZ NA OKRES WYKONY- WANIA  ZADAŃ  I  POWINIEN  BYĆ WPISANY DO  FUNDACYJNEGO  ZE- SZYTU  INWENTARZOWEGO.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony