W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Osoby prywatne
Firmy
Organizacje


 


Ważne c.d.
.

 
  Faktury z roku
  poprzedniego
  nie mogą być
  podstawą  do
  rozliczeń w ro-
  ku bieżącym.
.
 Zgromadzone
    na  koncie
  RZ/RDD środki
  powinny  być
  wykorzystane
  do końca mar-
  ca roku nastę-
  pnego.
  Na pisemny
  wniosek termin
  wykorzystania
   może  być
   przesunięty
   w czasie.

 
 
  Do celów pozy-
  skiwania dar-
  czyńców oraz
  płatników 1%,
    posiadacz
  Umowy może
  posługiwać się
  gotowymi ulot-
  kami
 
Do pobrania

  lub wykona -
  nymi wg włas-
  nego pomysłu.

 

 


 

 

 

2013. Wykaz wskazań 1% podatku.
Kody od 1/2008 do 18/2009

KOD Wpłaty Ogólna suma
 RDDC

1% razem

darowizny

11 317
1 170
 PROMYCZEK 1% od .... podatników, razem:

279
 RDD LIDZBARK 1% od .... podatników,
razem: 

2 273
 RZM ORNETA  1% od ..  podatników,
razem:

95
 RZ RZGÓW  1% od ... podatników,
razem:

566
 IRDD OSTROWIA M.

 1% razem:

darowizny

7 440
61,14
 RZ SZMIGIEL

 1% ...razem

darowizny

9 684
650
 RDD JANOWICE  1% od ... podatnika,
razem:

1 056
 dla MATKA

 1% razem 1% :

darowizny


6 851
1 800
 RZ WIŚNIEW  1% od ... podatników,
razem:

151
 RZ PIASECZNO

 1%  razem:

darowizny

1 163
528,4
 PR TORUŃ  1% od ... podatników, razem:
1 194
 RDDK  1% od ...  podatników razem:

3 820
 RZ MATYNIA

1%  razem:

 


7 598
 
 PR OSTRÓW M.

 1% razem

darowizny

4 332
70
 dla POCIECHÓW 1% od ... podatników - razem:

7 387
 ZRZ 37 1% od ... podatników - razem:

3 532
 RZ WISZNIEWSCY
 1% od ... podatników - razem:

3 027
 NASZE DZIECI  1% od ... podatników - razem:

435
RZ PODLECKA  1% od ... podatników - razem:

1 385
 RZ OGŁOZA  1% od 0 podatników
razem:

0
 RZ OSTRÓW M   1% od 0 podatników - razem:


0
 RZ MONIKA
 DĘBOWSKA
.
 1% od ... podatnika -
razem:

1 510
 RZ ANNA I PATRYK  1% od ... podatników
razem:

988

RDD GIEWONT

1% od ... podatników -  razem 1% :


313

 


 
 

 

 


Ważne
dla korzystających

 z pomocy

.

  Dla każdej 'Osoby', z którą pod- pisano Umowę, zostaje  założone oddzielne konto analityczne.
Na  koncie  tym  prowadzony  jest rejestr wpływów i wydatków.
 


  Zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na potrzeby  zgodne  z celami  statutowymi  Fundacji. Cele te zostały zacytowane  we  Wniosku
o użyczenie konta.

 
Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  a) utrzymanie, modernizację lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;

  b)
opiekę medyczną lub psychologiczną  dzieci;

  c)  wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcenie zawodowe) wychowanków;

   d)  wypoczynek  wakacyjny  (i rekreację);

   e)  usamodzielnienie  i  opiekę  następczą;

  f)  przeciwdziałanie   bezrobociu i  uzależnieniom. 

 

  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub KP.

   Faktura powinna być wystawiona na dane Fundacji: FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM W ŁODZI, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11, NIP 728-22-20-761. Jednocześnie na tak wystawionej  fakturze powinny być umieszczone dane osobowe  odbiorcy [rodziny zastępczej, rdd], np: Odbiorca: RDD Pelagia Wesoła ul. Nieistniejąca 1 00-002 Radość

  W uzasadnionych przypadkach dokument moze być wystawiony bezpośrednio na dane osobowe rodziny zastępczej [rdd].

  Koniecznie musi być potwierdzone, że faktura została zapłacona.
.


  Na odwrocie oryginału faktury osoba odpowiedzialna z ramienia danej rodziny zastępczej [rdd] musi umieścić następujące informacje:
 
  - Zakupione artykuły [usługi] zostały przeznaczone na:....[należy określić cel z podaniem odpowiedniej literki od a do f], korzystać z tego będą wychowankowie:..... np Kasia i Wojtek.

  - Zakup został sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji JA I MÓJ DOM - ze wskazań 1% [lub z darowizny].

  - Podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.


WYJAŚNIENIE  DO  WYKORZY- STYWANIA ŚRODKÓW W CELU "a":

- NA ODWROCIE FAKTURY DOKU- MENTUJĄCEJ WYDATKI  ZWIĄZANE Z  REMONTAMI ORAZ Z WYPOSA- ŻENIEM  DOMU  ORGAN  PROWA- DZĄCY MUSI UMIEŚCIĆ INFORMA- CJĘ, ŻE NIE PRZEZNACZYŁ NA TEN CEL ŚRODKÓW.

 - ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE SĄ UŻYCZANE RZ NA OKRES WYKONY- WANIA  ZADAŃ  I  POWINIEN  BYĆ WPISANY DO  FUNDACYJNEGO  ZE- SZYTU  INWENTARZOWEGO.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony