W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Osoby prywatne
Firmy
Organizacje


 


Ważne c.d.
.

 
  Faktury z roku
  poprzedniego
  nie mogą być
  podstawą  do
  rozliczeń w ro-
  ku bieżącym.
.
 Zgromadzone
    na  koncie
  RZ/RDD środki
  powinny  być
  wykorzystane
  do końca mar-
  ca roku nastę-
  pnego.
  Na pisemny
  wniosek termin
  wykorzystania
   może  być
   przesunięty
   w czasie.

 
 
  Do celów pozy-
  skiwania dar-
  czyńców oraz
  płatników 1%,
    posiadacz
  Umowy może
  posługiwać się
  gotowymi ulot-
  kami
 
Do pobrania

  lub wykona -
  nymi wg włas-
  nego pomysłu.

 

 


 

 

 

Wykaz wskazań 1 % z podatku. Otrzymane w 2012r.
Zestawienie wpłat (L.p. 1 - 25)

KOD Wpłaty Ogólna suma
 RDDC

 1% od 286  podatników, razem:


26 683
 CIOCIA MARIOLA 1% od 9 podatników, razem:

343
 RDD LIDZBARK 1% od 58 podatników,
razem: 

3 471
 RZM ORNETA  1% od 3  podatników,
razem:

132
 RZ RZGÓW  1% od 5 podatników,
razem:

734
 IRDD OSTROWIA M.  1% od 80 podatników, razem:

10 161
 RZ SZMIGIEL

 1% od 148 podatników, razem:


10 994
 RDD JANOWICE  1% od 2 podatnika,
razem:

144
 dla MATKA

 1% od 41 podatników, razem 1% :


4 736
 RZ WIŚNIEW  1% od 6 podatników,
razem:

224
 RZ PIASECZNO  1% od 4 podatników,
razem:
1 629
 PR TORUŃ  1% od 40 podatników, razem:
1 303
 RDDK  1% od 43  podatników razem:

4 175
 RZ MATYNIA 1% od 13 podatników razem:

7 780
 PR OSTRÓW M.  1% od 70 podatników - razem:

5 586
 dla POCIECHÓW 1% od 135 podatników - razem:

13 977
 ZRZ 37 1% od 83 podatników - razem:

3 078
   

 RZ WISZNIEWSCY  1% od 36 podatników - razem:

3 162
NASZE DZIECI  1% od 30 podatników - razem:

436
 RZ PODLECKA  1% od 36 podatników
razem:

2 814
 RZ OGŁOZA   1% od 9 podatników - razem:


303
 RZ OSTRÓW M.  1% od 1 podatnika -
razem:

24
 RZ MONIKA
 DĘBOWSKA
 1% od 34 podatników
razem:

2347

RZ ANNA i PATRYK

1% od 33 podatników -  razem 1% :

 
2247


 


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 


Ważne
dla korzystających

 z pomocy

.

  Dla każdej 'Osoby', z którą pod- pisano Umowę, zostaje  założone oddzielne konto analityczne.
Na  koncie  tym  prowadzony  jest rejestr wpływów i wydatków.
 


  Zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na potrzeby  zgodne  z celami  statutowymi  Fundacji. Cele te zostały zacytowane  we  Wniosku
o użyczenie konta.

 
Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  a) utrzymanie, modernizację lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;

  b)
opiekę medyczną lub psychologiczną  dzieci;

  c)  wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcenie zawodowe) wychowanków;

   d)  wypoczynek  wakacyjny  (i rekreację);

   e)  usamodzielnienie  i  opiekę  następczą;

  f)  przeciwdziałanie   bezrobociu i  uzależnieniom. 

 

  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub KP.

   Faktura powinna być wystawiona na dane Fundacji: FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM W ŁODZI, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11, NIP 728-22-20-761. Jednocześnie na tak wystawionej  fakturze powinny być umieszczone dane osobowe  odbiorcy [rodziny zastępczej, rdd], np: Odbiorca: RDD Pelagia Wesoła ul. Nieistniejąca 1 00-002 Radość

  W uzasadnionych przypadkach dokument moze być wystawiony bezpośrednio na dane osobowe rodziny zastępczej [rdd].

  Koniecznie musi być potwierdzone, że faktura została zapłacona.
.


  Na odwrocie oryginału faktury osoba odpowiedzialna z ramienia danej rodziny zastępczej [rdd] musi umieścić następujące informacje:
 
  - Zakupione artykuły [usługi] zostały przeznaczone na:....[należy określić cel z podaniem odpowiedniej literki od a do f], korzystać z tego będą wychowankowie:..... np Kasia i Wojtek.

  - Zakup został sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji JA I MÓJ DOM - ze wskazań 1% [lub z darowizny].

  - Podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.


WYJAŚNIENIE  DO  WYKORZY- STYWANIA ŚRODKÓW W CELU "a":

- NA ODWROCIE FAKTURY DOKU- MENTUJĄCEJ WYDATKI  ZWIĄZANE Z  REMONTAMI ORAZ Z WYPOSA- ŻENIEM  DOMU  ORGAN  PROWA- DZĄCY MUSI UMIEŚCIĆ INFORMA- CJĘ, ŻE NIE PRZEZNACZYŁ NA TEN CEL ŚRODKÓW.

 - ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE SĄ UŻYCZANE RZ NA OKRES WYKONY- WANIA  ZADAŃ  I  POWINIEN  BYĆ WPISANY DO  FUNDACYJNEGO  ZE- SZYTU  INWENTARZOWEGO.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony