W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Osoby prywatne
Firmy
Organizacje


 


Ważne c.d.
.

 
  Faktury z roku
  poprzedniego
  nie mogą być
  podstawą  do
  rozliczeń w ro-
  ku bieżącym.
.
 Zgromadzone
    na  koncie
  RZ/RDD środki
  powinny  być
  wykorzystane
  do końca mar-
  ca roku nastę-
  pnego.
  Na pisemny
  wniosek termin
  wykorzystania
   może  być
   przesunięty
   w czasie.

 
 
  Do celów pozy-
  skiwania dar-
  czyńców oraz
  płatników 1%,
    posiadacz
  Umowy może
  posługiwać się
  gotowymi ulot-
  kami
 
Do pobrania

  lub wykona -
  nymi wg włas-
  nego pomysłu.

 

 


 

 

 

2011r. C.d. wykazu wskazań darowizn oraz 1 % z podatku. 2011r.
(Zestawienie wpłat (L.p. 27 - 50)

KOD Wpłaty Ogólna suma
 SŁYSZĘ SERCE  Darowizny: O
1% od 3 podatników -
razem 1% :
0

72,8
 KAROL  Darowizny: O
1% od 0 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

0
 RDD GIEWONT  Darowizny: O
1% od 18 podatników -
razem 1% :
0

3 945,7
 RZ EJSMONT  Darowizny: O
1% od 5 podatników -
razem 1% :
0

1 068,6
 RZ OŁUBEK  Darowizny: 0
1% od 10 podatników -
razem 1%:
0

291,8
 EWA P-ce  Darowizny: O
1% od 23 podatników -
razem 1% :
0

450,7
 LiK WOJCIECHOWSCY  Darowizny: O
1% od 5 podatników -
razem 1%
0

92,1
 RODZINA OJRZYŃSKICH  Darowizny: O
1% od 13 podatników -
razem 1%
0

1 776,3
 ZRZS TORUŃ  Darowizny: O
1% od 8 podatników -
razem 1% 
0

470,6
 ZRZ ŚLUSARCZYK  Darowizny: O
1% od 5 podatników -
razem 1%
0

834,5
 KSIĘSTWO  Darowizny: O
1% od 13 podatników -
razem 1%
0

480,5
 DOM PEŁEN DZIECI  Darowizny: O
1% od 29 podatników -
razem 1% 
0

1 019,4
 PR MAGDA  Darowizny: O
1% od 21 podatników -
razem 1%
0

709,1
 PR KASIA  Darowizny: O
1% od 0 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

0
 ZSRZ
 LEWANDOWSCY
 Darowizny: O
1% od 10 podatników -
razem 1%
0

488,2
 PO PRZYGODZCY  Darowizny: O
1% od 2 podatników -
razem 1%
0

19,9
 JOWO PR  Darowizny: 0
1% od 5 podatników -
razem 1%
0

210,1
 RDD KUBUŚ  Darowizny: O
1% od 141 podatników -
razem 1%
0

10 297,9
 RZ MIKIELEWICZ  Darowizny: O
1% od 0 podatnika -
razem 1% wg wykazu US
0

0
 
 

 RDD2 KOSZALIN  Darowizny: O
1% od 52 podatników -
razem 1%
0

4 226
 RPO KARŚNICKA  Darowizny: O
1% od 2 podatnika -
razem 1% 
0

760,3
 RZZ maluchy 3  Darowizny: O
1% od 26 podatników -
razem 1%
0

895,5
 PINOKIO  Darowizny: O
1% od 29 podatników -
razem 1%
2 000

1 046,34
 ZRZ DOROTKA  Darowizny: O
1% od 12 podatników -
razem 1%
0

650,7

 


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 


Ważne
dla korzystających

 z pomocy

.

  Dla każdej 'Osoby', z którą pod- pisano Umowę, zostaje  założone oddzielne konto analityczne.
Na  koncie  tym  prowadzony  jest rejestr wpływów i wydatków.
 


  Zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na potrzeby  zgodne  z celami  statutowymi  Fundacji. Cele te zostały zacytowane  we  Wniosku
o użyczenie konta.

 
Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  a) utrzymanie, modernizację lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;

  b)
opiekę medyczną lub psychologiczną  dzieci;

  c)  wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcenie zawodowe) wychowanków;

   d)  wypoczynek  wakacyjny  (i rekreację);

   e)  usamodzielnienie  i  opiekę  następczą;

  f)  przeciwdziałanie   bezrobociu i  uzależnieniom. 

 

  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub KP.

   Faktura powinna być wystawiona na dane Fundacji: FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM W ŁODZI, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11, NIP 728-22-20-761. Jednocześnie na tak wystawionej  fakturze powinny być umieszczone dane osobowe  odbiorcy [rodziny zastępczej, rdd], np: Odbiorca: RDD Pelagia Wesoła ul. Nieistniejąca 1 00-002 Radość

  W uzasadnionych przypadkach dokument moze być wystawiony bezpośrednio na dane osobowe rodziny zastępczej [rdd].

  Koniecznie musi być potwierdzone, że faktura została zapłacona.
.


  Na odwrocie oryginału faktury osoba odpowiedzialna z ramienia danej rodziny zastępczej [rdd] musi umieścić następujące informacje:
 
  - Zakupione artykuły [usługi] zostały przeznaczone na:....[należy określić cel z podaniem odpowiedniej literki od a do f], korzystać z tego będą wychowankowie:..... np Kasia i Wojtek.

  - Zakup został sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji JA I MÓJ DOM - ze wskazań 1% [lub z darowizny].

  - Podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.


WYJAŚNIENIE  DO  WYKORZY- STYWANIA ŚRODKÓW W CELU "a":

- NA ODWROCIE FAKTURY DOKU- MENTUJĄCEJ WYDATKI  ZWIĄZANE Z  REMONTAMI ORAZ Z WYPOSA- ŻENIEM  DOMU  ORGAN  PROWA- DZĄCY MUSI UMIEŚCIĆ INFORMA- CJĘ, ŻE NIE PRZEZNACZYŁ NA TEN CEL ŚRODKÓW.

 - ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE SĄ UŻYCZANE RZ NA OKRES WYKONY- WANIA  ZADAŃ  I  POWINIEN  BYĆ WPISANY DO  FUNDACYJNEGO  ZE- SZYTU  INWENTARZOWEGO.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony