W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Osoby prywatne
Firmy
Organizacje


 


Ważne c.d.
.

 
  Faktury z roku
  poprzedniego
  nie mogą być
  podstawą  do
  rozliczeń w ro-
  ku bieżącym.
.
 Zgromadzone
    na  koncie
  RZ/RDD środki
  powinny  być
  wykorzystane
  do końca mar-
  ca roku nastę-
  pnego.
  Na pisemny
  wniosek termin
  wykorzystania
   może  być
   przesunięty
   w czasie.

 
 
  Do celów pozy-
  skiwania dar-
  czyńców oraz
  płatników 1%,
    posiadacz
  Umowy może
  posługiwać się
  gotowymi ulot-
  kami
 
Do pobrania

  lub wykona -
  nymi wg włas-
  nego pomysłu.

 

 


 

 

 

2011r. Wykaz wskazań darowizn oraz 1 % z podatku. 2011r.
Zestawienie wpłat (L.p. 1 - 26)

KOD Wpłaty Ogólna suma
 RDDC

Darowizny: 0 1% od... 1% od 234 podatników 
razem 1%:

1375

10 530
 CIOCIA MARIOLA  Darowizny: O
1% od 20 podatników -
razem 1% :
0

1 065,2
 RDD LIDZBARK  Darowizny: O
1% od 67 podatników -
razem 1% 
0

3 228,1
 RZM ORNETA  Darowizny: O
1% od 2  podatników -
razem 1% :
0

136,2
 RZ RZGÓW  Darowizny: O
1% od 25 podatników -
razem 1% :
0

626,2
 IRDD OSTRÓW M.  Darowizny: O
1% od 76  podatników -
razem 1% :
480

10 717,2
 RZ SZMIGIEL  Darowizny: O
1% od 167 podatników - razem 1%
0

10 174,9
 RDD JANOWICE  Darowizny: O
1% od 1 podatnika -
razem 1%
0

334,5
 dla MATKA  Darowizny: O
1% od 12 podatników -
razem 1% :
0

5 006,8
 RZ WIŚNIEW  Darowizny: O
1% od 2 podatników -
razem 1%:
0

82,8
 RZ PIASECZNO  Darowizny: O
1% od 2 podatników -
razem 1%:
0
442,4
 PR TORUŃ  Darowizny: O
1% od 29 podatników -
razem 1% :
0

2 012,4
 RDDK  Darowizny: O
1% od 51  podatników -
razem 1% :
500

3 441,6
 RZ MATYNIA  Darowizny: O
1% od 39 podatników -
razem 1%
0

5 025,4
 PR OSTRÓW M.  Darowizny: O
1% od 76 podatników -
razem 1%:
0

7 799,2
 dla POCIECHÓW  Darowizny: O
1% od 139 podatników - razem 1% :
0

4 614,2
 ZRZ 37  Darowizny: O
1% od 7 podatników -
razem 1% :
0

886,7
   

 RZ WISZNIEWSCY  Darowizny: O
1% od 51 podatników -
razem 1% :
0

3 934,8
 RZ KUJAWIAK
+ NASZE DZIECI
 Darowizny: O
1% od 15 podatników -
razem 1%:
0

230,4
 RZ PODLECKA  Darowizny: O
1% od 1 podatnika -
razem 1%:
0

23,5
 RZ OGŁOZA   Darowizny: O
1% od 14 podatników -
razem 1% :
0

624
 RZ OSTRÓW M.   Darowizny: O
1% od 8 podatników -
razem 1%:
0

330,7
 RZ MONIKA
 DĘBOWSKA
  Darowizny: O
1% od 28 podatników -
razem 1%:
0

1 446,8

RZ ANNA i PATRYK
Darowizny: O
1% od 15 podatników -
razem 1% :
0

667,6


RZ PRZEMEK
Darowizny: O
1% od 0 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

0

 


Dodaj komentarz, wszystkich (0):

 

 


Ważne
dla korzystających

 z pomocy

.

  Dla każdej 'Osoby', z którą pod- pisano Umowę, zostaje  założone oddzielne konto analityczne.
Na  koncie  tym  prowadzony  jest rejestr wpływów i wydatków.
 


  Zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na potrzeby  zgodne  z celami  statutowymi  Fundacji. Cele te zostały zacytowane  we  Wniosku
o użyczenie konta.

 
Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  a) utrzymanie, modernizację lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;

  b)
opiekę medyczną lub psychologiczną  dzieci;

  c)  wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcenie zawodowe) wychowanków;

   d)  wypoczynek  wakacyjny  (i rekreację);

   e)  usamodzielnienie  i  opiekę  następczą;

  f)  przeciwdziałanie   bezrobociu i  uzależnieniom. 

 

  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub KP.

   Faktura powinna być wystawiona na dane Fundacji: FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM W ŁODZI, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11, NIP 728-22-20-761. Jednocześnie na tak wystawionej  fakturze powinny być umieszczone dane osobowe  odbiorcy [rodziny zastępczej, rdd], np: Odbiorca: RDD Pelagia Wesoła ul. Nieistniejąca 1 00-002 Radość

  W uzasadnionych przypadkach dokument moze być wystawiony bezpośrednio na dane osobowe rodziny zastępczej [rdd].

  Koniecznie musi być potwierdzone, że faktura została zapłacona.
.


  Na odwrocie oryginału faktury osoba odpowiedzialna z ramienia danej rodziny zastępczej [rdd] musi umieścić następujące informacje:
 
  - Zakupione artykuły [usługi] zostały przeznaczone na:....[należy określić cel z podaniem odpowiedniej literki od a do f], korzystać z tego będą wychowankowie:..... np Kasia i Wojtek.

  - Zakup został sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji JA I MÓJ DOM - ze wskazań 1% [lub z darowizny].

  - Podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.


WYJAŚNIENIE  DO  WYKORZY- STYWANIA ŚRODKÓW W CELU "a":

- NA ODWROCIE FAKTURY DOKU- MENTUJĄCEJ WYDATKI  ZWIĄZANE Z  REMONTAMI ORAZ Z WYPOSA- ŻENIEM  DOMU  ORGAN  PROWA- DZĄCY MUSI UMIEŚCIĆ INFORMA- CJĘ, ŻE NIE PRZEZNACZYŁ NA TEN CEL ŚRODKÓW.

 - ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE SĄ UŻYCZANE RZ NA OKRES WYKONY- WANIA  ZADAŃ  I  POWINIEN  BYĆ WPISANY DO  FUNDACYJNEGO  ZE- SZYTU  INWENTARZOWEGO.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony