W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Osoby prywatne
Firmy
Organizacje


 


Ważne c.d.
.

 
  Faktury z roku
  poprzedniego
  nie mogą być
  podstawą  do
  rozliczeń w ro-
  ku bieżącym.
.
 Zgromadzone
    na  koncie
  RZ/RDD środki
  powinny  być
  wykorzystane
  do końca mar-
  ca roku nastę-
  pnego.
  Na pisemny
  wniosek termin
  wykorzystania
   może  być
   przesunięty
   w czasie.

 
 
  Do celów pozy-
  skiwania dar-
  czyńców oraz
  płatników 1%,
    posiadacz
  Umowy może
  posługiwać się
  gotowymi ulot-
  kami
 
Do pobrania

  lub wykona -
  nymi wg włas-
  nego pomysłu.

 

 


 

 

 

1% i darowizny ze wskazaniem przeznaczenia w 2010r
Zestawienie wpłat (Lp 1-26)

KOD Wpłaty Ogólna suma
 RDDC Darowizny: 11 wpłat od 2ch osób
1% od 175 podatników -
razem 1% wg wykazu US
370

13.719,69
 CIOCIA MARIOLA  Darowizny: O
1% od 10 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

319,6
 RDD LIDZBARK  Darowizny: O
1% od 90 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

5.114
 RZM ORNETA  Darowizny: O
1% od 3  podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

229,3
 RZ RZGÓW  Darowizny: O
1% od 3 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

109,6
 IRDD OSTRÓW M.  Darowizny: O
1% od 93  podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

15.046,38
 RZ SZMIGIEL  Darowizny: O
1% od 160 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

10.439,3
 RDD JANOWICE  Darowizny: O
1% od 5 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

651,3
 dla MATKA  Darowizny: O
1% od 53 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

2.522,2
 RZ WIŚNIEW  Darowizny: O
1% od 16 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

1.169,5
 RZ PIASECZNO  Darowizny: O
1% od 2 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

363,9
 PR TORUŃ  Darowizny: O
1% od 46 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

2.304,49
 RDDK  Darowizny: O
1% od 55  podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

3.965,9
 RZ MATYNIA  Darowizny: O
1% od 25 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

6.488,7
 PR OSTRÓW M.  Darowizny: O
1% od 81 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

6.559,5
 dla POCIECHÓW  Darowizny: O
1% od 144 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

7.264
 ZRZ 37  Darowizny: O
1% od 5 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

742,2
 PRZ  Darowizny: O
1% od 6  podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

154,9
 RZ WISZNIEWSCY  Darowizny: O
1% od 40 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

3.288,2
 RZ KUJAWIAK
+ NASZE DZIECI
 Darowizny: O
1% od 20 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

225,9
 RZ PODLECKA  Darowizny: O
1% od 0 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

0
 RZ OGŁOZA   Darowizny: O
1% od 14 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

1.982,6
 RZ OSTRÓW M.   Darowizny: O
1% od 6 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

546,1
 RZ MONIKA
 DĘBOWSKA
  Darowizny: O
1% od 23 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

3.341,2

RZ ANNA i PATRYK
Darowizny: O
1% od 9 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

427,3


RZ PRZEMEK
Darowizny: O
1% od 0 podatników -
razem 1% wg wykazu US
0

0


Dodaj komentarz, wszystkich (3):

Ja i Mój Dom:
Dzisiaj (14.09)otrzymałem z US płytę CDR z wykazem wskazań. Staramy się, aby jutro tabelka została wypełniona, następnie wydruki zestawień dla poszczególnych wskazań zostaną przesłane pocztą na adres zainteresowanych. Znajdzie się w nich informacja z którego US wpłynęła wpłata oraz kto przekazał (jeżeli się ujawnił). Jeszcze trochę cierpliwości.

Ja i Mój Dom:
Wskazania 1% - stan ostateczny - środki przekazane do 31.08.10 roku. Kwoty darowizn zostaną wpisane 21.09.10.

Ja i Mój Dom:
W tabeli podane są kwoty wg stanu na 31.08.2010r.

 

 


Ważne
dla korzystających

 z pomocy

.

  Dla każdej 'Osoby', z którą pod- pisano Umowę, zostaje  założone oddzielne konto analityczne.
Na  koncie  tym  prowadzony  jest rejestr wpływów i wydatków.
 


  Zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na potrzeby  zgodne  z celami  statutowymi  Fundacji. Cele te zostały zacytowane  we  Wniosku
o użyczenie konta.

 
Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  a) utrzymanie, modernizację lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;

  b)
opiekę medyczną lub psychologiczną  dzieci;

  c)  wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcenie zawodowe) wychowanków;

   d)  wypoczynek  wakacyjny  (i rekreację);

   e)  usamodzielnienie  i  opiekę  następczą;

  f)  przeciwdziałanie   bezrobociu i  uzależnieniom. 

 

  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub KP.

   Faktura powinna być wystawiona na dane Fundacji: FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM W ŁODZI, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11, NIP 728-22-20-761. Jednocześnie na tak wystawionej  fakturze powinny być umieszczone dane osobowe  odbiorcy [rodziny zastępczej, rdd], np: Odbiorca: RDD Pelagia Wesoła ul. Nieistniejąca 1 00-002 Radość

  W uzasadnionych przypadkach dokument moze być wystawiony bezpośrednio na dane osobowe rodziny zastępczej [rdd].

  Koniecznie musi być potwierdzone, że faktura została zapłacona.
.


  Na odwrocie oryginału faktury osoba odpowiedzialna z ramienia danej rodziny zastępczej [rdd] musi umieścić następujące informacje:
 
  - Zakupione artykuły [usługi] zostały przeznaczone na:....[należy określić cel z podaniem odpowiedniej literki od a do f], korzystać z tego będą wychowankowie:..... np Kasia i Wojtek.

  - Zakup został sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji JA I MÓJ DOM - ze wskazań 1% [lub z darowizny].

  - Podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.


WYJAŚNIENIE  DO  WYKORZY- STYWANIA ŚRODKÓW W CELU "a":

- NA ODWROCIE FAKTURY DOKU- MENTUJĄCEJ WYDATKI  ZWIĄZANE Z  REMONTAMI ORAZ Z WYPOSA- ŻENIEM  DOMU  ORGAN  PROWA- DZĄCY MUSI UMIEŚCIĆ INFORMA- CJĘ, ŻE NIE PRZEZNACZYŁ NA TEN CEL ŚRODKÓW.

 - ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE SĄ UŻYCZANE RZ NA OKRES WYKONY- WANIA  ZADAŃ  I  POWINIEN  BYĆ WPISANY DO  FUNDACYJNEGO  ZE- SZYTU  INWENTARZOWEGO.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony