W ZAKŁADCE "Pomagają nam" JEST UMIESZCZONY WYKAZ WSKAZAŃ 1% ZA 2018 ROK.

Osoby prywatne
Firmy
Organizacje


 


Ważne c.d.
.

 
  Faktury z roku
  poprzedniego
  nie mogą być
  podstawą  do
  rozliczeń w ro-
  ku bieżącym.
.
 Zgromadzone
    na  koncie
  RZ/RDD środki
  powinny  być
  wykorzystane
  do końca mar-
  ca roku nastę-
  pnego.
  Na pisemny
  wniosek termin
  wykorzystania
   może  być
   przesunięty
   w czasie.

 
 
  Do celów pozy-
  skiwania dar-
  czyńców oraz
  płatników 1%,
    posiadacz
  Umowy może
  posługiwać się
  gotowymi ulot-
  kami
 
Do pobrania

  lub wykona -
  nymi wg włas-
  nego pomysłu.

 

 


 

 

 

Wskazania darowizn i 1% w 2009 r.
Zestawienia wpłat ze wskazaniem.

 KOD  Wpłaty
(rodzaj i ilość)
 Ogólna suma
 RDDC  Darowizny:   17
 1%- od 153 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 1695

16981,80
 SOS
dla Krzysia
 Darowizny:
 1% - od 24 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
1193,00
 IRDD
Ostrów Maz
Darowizny: 2
 Dotacje i zadania:
(3) ORLEN + Mikołaj
1%- od 143 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
1150 
2000+13980

22025,90
 RZSzmigiel Darowizny: 0
 1%- od 70 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
0
11136,30
 RDD
Janowice
 Darowizny: 1
 1%- od 5 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 200
922,80
 RDD Lidzbark
Warmiński
Darowizny: 0
 1%- od 113 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
0
10684,26
 RZM Orneta
 Darowizny: 0
 1% - od 2 podatników -
 RAZEM 1%wg wykazu wskazań US
  0
197,10

Dla Matka
Darowizny: 2
 1%- od 44 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
  2570,00
4071,57
 RZ Wiśniew
 Darowizny: 0
 1%- od 14 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
883,50
 PR Toruń
 Darowizny: 0
 1%- od 26 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
2961,40
 RDDK  Darowizny: 0
 1%- od 49 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
4150,10
 RZ Matynia
 Darowizny: 0
 1%- od 24 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
  0
870,20
 PO Ostrów Maz.
 Darowizny: 0
 1%- od 20 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
2366,80
 Dla Pociechów
 Darowizny: 0
 1%- od 109 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
5803,57
 ZRZ 37
 Darowizny: 0
 1%- od 10 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
2184,90
 PRZ  Darowizny: 1
 1%- od 7 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 1000,00
231,20
 RZ Wiszniewscy
 Darowizny:
  1% - od 53 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
3594,70
 RZ Kujawiak
 Darowizny: 0
 1% - od 15 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
  0
223,70
 RZ Podlecka
 Darowizny: 0
 1% - od 1 podatnika -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
160,60
 RZ Ogłoza
 Darowizny: 0
 1%- od 16 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
975,80
 RZ Ostrów Maz.
 Darowizny: 0
 1% - od 4 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
296,10
 RZ Monika
Dębowska
 Darowizny: (1)
 1%- od 16 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
  277
1741,50
 RZ
Anna i Patryk
 Darowizny: 0
 1%- od 5 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
95,20
 RZ Przemek
 Darowizny: 0
 1% - od 1 podatnika -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
46,60
 SŁYSZĘ SERCE
 Darowizny: 0
 1%- od 34 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
1111,90
 KAROL  Darowizny: 0
 1%- od 2 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
450,70
 RZ Rzgów
 Darowizny: 0
 1%- od 5 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
368,70
RDD Giewont  Darowizny: 0
 1%- od 17 podatników -
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
 0
4785,40
RZ Wieś  Darowizny: 0
 1% - od 2 podatników:
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
0
15,30
RZ Ejsmont  Darowizny: 0
 1% - 35 podatników:
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
0
2061,60
RZ Ołubek  Darowizny: 0
 1% - 8 podatników:
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US
0
301,90
EWA P-CE RAZEM 1% wg wykazu wskazań US 412,90
RZ Ojrzyńskich RAZEM 1% wg wykazu wskazań US  841,60
RZ Wojciechowscy
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US 168,9
RZ Ślusarczyk
RAZEM 1% wg wykazu wskazań US             594,1
RZ Rubaj
 Darowizny: 0
RAZEM 1% wg wykazu
           4950,0
            641,6


Dodaj komentarz, wszystkich (5):

RZwieś:
pytanie? czy umowy podpisane w latach poprzednich musza być odnawiane

Ja i Mój Dom:
Umowy z lat: 2007 i 2008 powinny być uaktualnione. Dla "Rz wieś" jeszcze nie ma wskazania. Są wskazania dla kilku RZ, które jeszcze nigdy umowy nie podpisywały.

Ja i Mój Dom:
INFORMACJA DLA NIECIERPLIWYCH I... ZAWIEDZIONYCH: W sierpniu codziennie otrzymujemy od Urzędów Skarbowych kilkanaście przelewów. Tylko w niektórych są podane wskazania. Większość zawiera jedynie informację, że przekazana wpłata jest zbiorczą kwotą od kilku, czy kilkunastu podatników. Dopiero we wrześniu Urzędy Skarbowe przyślą wykazy wskazań.

Ja i Mój Dom:
Hmmm... Już połowa września, a jeszcze żaden Urząd Skarbowy nie przysłał wykazów wskazań...

Ja i Mój Dom:
US Łódź-Widzew przysłał WYKAZ WSKAZAŃ 1% uwzględniający wskazania podatników z całej Polski.

 

 


Ważne
dla korzystających

 z pomocy

.

  Dla każdej 'Osoby', z którą pod- pisano Umowę, zostaje  założone oddzielne konto analityczne.
Na  koncie  tym  prowadzony  jest rejestr wpływów i wydatków.
 


  Zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na potrzeby  zgodne  z celami  statutowymi  Fundacji. Cele te zostały zacytowane  we  Wniosku
o użyczenie konta.

 
Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  a) utrzymanie, modernizację lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;

  b)
opiekę medyczną lub psychologiczną  dzieci;

  c)  wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcenie zawodowe) wychowanków;

   d)  wypoczynek  wakacyjny  (i rekreację);

   e)  usamodzielnienie  i  opiekę  następczą;

  f)  przeciwdziałanie   bezrobociu i  uzależnieniom. 

 

  Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub KP.

   Faktura powinna być wystawiona na dane Fundacji: FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM W ŁODZI, 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11, NIP 728-22-20-761. Jednocześnie na tak wystawionej  fakturze powinny być umieszczone dane osobowe  odbiorcy [rodziny zastępczej, rdd], np: Odbiorca: RDD Pelagia Wesoła ul. Nieistniejąca 1 00-002 Radość

  W uzasadnionych przypadkach dokument moze być wystawiony bezpośrednio na dane osobowe rodziny zastępczej [rdd].

  Koniecznie musi być potwierdzone, że faktura została zapłacona.
.


  Na odwrocie oryginału faktury osoba odpowiedzialna z ramienia danej rodziny zastępczej [rdd] musi umieścić następujące informacje:
 
  - Zakupione artykuły [usługi] zostały przeznaczone na:....[należy określić cel z podaniem odpowiedniej literki od a do f], korzystać z tego będą wychowankowie:..... np Kasia i Wojtek.

  - Zakup został sfinansowane ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji JA I MÓJ DOM - ze wskazań 1% [lub z darowizny].

  - Podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.


WYJAŚNIENIE  DO  WYKORZY- STYWANIA ŚRODKÓW W CELU "a":

- NA ODWROCIE FAKTURY DOKU- MENTUJĄCEJ WYDATKI  ZWIĄZANE Z  REMONTAMI ORAZ Z WYPOSA- ŻENIEM  DOMU  ORGAN  PROWA- DZĄCY MUSI UMIEŚCIĆ INFORMA- CJĘ, ŻE NIE PRZEZNACZYŁ NA TEN CEL ŚRODKÓW.

 - ZAKUPIONE ŚRODKI TRWAŁE SĄ UŻYCZANE RZ NA OKRES WYKONY- WANIA  ZADAŃ  I  POWINIEN  BYĆ WPISANY DO  FUNDACYJNEGO  ZE- SZYTU  INWENTARZOWEGO.

 

Jesteś gościem na naszej stronie, aktualnie gości online 


Pozycjonowanie tej strony zapewnia Top Solutions.


Mapa strony